• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  v pondelok dňa 12.03.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
   Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. 3.Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
   Előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
   A község főellenőrének beszámolója a 2017-es évben végzett ellenőrzésekről
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
   Főellenőri javaslat a 2018-as év I. félévének ellenőrzési tevékenységéről
  6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ňárad č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci - Návrh
   Az 1/2018-as számú általános érvényű rendelet Csiliznyárad község utcáinak, nyilvános tereinek megnevezéséről valamint az épületek számozásáról - Javaslat
  7. Zriaďovacia listina Materskej školy
   Az óvoda alapítólevele
  8. Poskytnutie informácie o získaných dotáciách
   Információnyújtás az elnyert pályázatokról
  9. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT130061 „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad”- Návrh
   Vissza nem térítendő pénzügyi támogatásról szóló 072TT130061-es számú szerződés „Közterület revitalizációja Csiliznyárad községben” - Javaslat
  10. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT130059 „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad” - Návrh

     Vissza nem térítendő pénzügyi támogatásról szóló 072TT130059-es számú szerződés „Csiliznyárad község infrastruktúrájának modernizációja” – Javaslat

  1. Rozpočtové opatrenia

  Költségvetés módosítás

  1. Prejednania formy použitia hmotného majetku obce po zrušení ZŠ – počítačov
   Az alapiskola megszűnése után megmaradt községi ingóság további felhasználásának megtárgyalása - számítógépek
  2. Návrh kúpnej zmluvy – Michal Roháč- príloha: Znalecký posudok

  Adásvételi szerződésjavaslat – Michal Roháč – melléklet: Becslés

  1. Žiadosti

  Kérvények

  1. Rôzne
   Egyéb
  2. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 23. 02. 2018

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  Obec Ňárad

  930 06 Ňárad 78

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Č. j. OcUNA-229/2017                                                                Ňárade, 15.12.2017

  Vybavuje: Csókaová G.

  Telefón: 031/5549202

  Vec: Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

           prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

              Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“)

  informuje

  o správnom konaní v zmysle § á2 ods. 7 zákona

  Správny orgán Obec Ňárad
  Číslo spisu OcUNA-229/2017
  Dátum podania 15.12.2017
  Žiadateľ, adresa Štefan Peredi, Ňárad 19, 930 06 Sap
  Popis konania v zmysle platnej legislatívy  
  Dotknuté územie a katastrálne územie Ňárad CKN 69/1
  Dôvod podania Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu
  Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona Do 22.12.2017
     

  S pozdravom

                                                                                     .............................................

  Vyvesené dňa 15.12.2017                                              zvesené dňa:          

  Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na www.obecnarad.sk

   

  Telefón:               Fax:                       e-mail                                                  Internet:                                   IČO:

  031/5549202                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                     www.obecnarad.sk              00 305 758

                                                                                                                                                         

  Obec Ňárad

  930 06 Ňárad 78

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Č. j. OcUNA-218/2017                                                                Ňárade, 23.11.2017

  Vybavuje: Csókaová

  Telefón: 031/5549202

  Vec: Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

           prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

              Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“)

  informuje

  o správnom konaní v zmysle § á2 ods. 7 zákona

  Správny orgán Obec Ňárad
  Číslo spisu OcUNA-218/2017
  Dátum podania 23.11.2017
  Žiadateľ, adresa

  Obec Sap 48,

  930 06

  Popis konania v zmysle platnej legislatívy  
  Dotknuté územie a katastrálne územie Sap, KN-E č.376, KN-E č.382
  Dôvod podania Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
  Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona Do 30.11.2017
     

  S pozdravom

                                                                                     .............................................

  Vyvesené dňa 23.11.2017                                        zvesené dňa:

  Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na www.obecnarad.sk

   

  Telefón:               Fax:                       e-mail                                                  Internet:                                   IČO:

  031/5549202                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                     www.obecnarad.sk              00 305 758

                                                                                                                                                         

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisov,Vás pozývam na zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  v utorok dňa 28.11.2017 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
   Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. 3.Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
   Előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
  4. 4.Úprava rozpočtu obce na rok 2017 s rozpočtovým opatrením č. 2, návrh rozpočtu obce na obdobie 2018-2020
   A község 2017-es évre szóló költségvetésének módosítása, valamint a 2018-2020 időszakra szóló költségvetés javaslata
  5. 5.Použitie rezervného fondu
   Tartalékalap használata
  6. 6.VZN č. 3/2017 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce – Návrh
   A 3/2017-es számú általános érvényű rendelet a község területén található üzletek nyitvatartásáról - Javaslat
  7. 7.Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad - Návrh

  A 3/2014-es számú helyi adókról, kommunális hulladék és apró építkezési hulladék helyi illetékéről szóló általános érvényű rendelet kiegészítése - Javaslat

  1. Dodatok č. 2 k VZN obce Nárad č. 2/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby – Návrh
   A 2/2008-as számú gondozószolgálatról szóló általános érvényű rendelet kiegészítése - Javaslat


  2. Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2014

  A 4/2014 –es számú a község által nyújtott szolgáltatásokról és a szolgáltatások díjáról szóló általános érvényű rendelet kiegészítése – Javaslat

  1. 10.Návrh na majetkovo - právne usporiadanie pozemkov
   Területrendezési javaslat
  2. Žiadosti

  Kérvények

  1. Rôzne
   Egyéb
  2. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 10. 11. 2017

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  Obec Ňárad

  930 06 Ňárad 78

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Č. j. OcUNA-202/2017                                                                Ňárade, 07.06.2017

  Vybavuje: Csókaová

  Telefón: 031/5549202

  Vec: Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

           prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

              Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“)

  informuje

  o správnom konaní v zmysle § á2 ods. 7 zákona

  Správny orgán Obec Ňárad
  Číslo spisu OcUNA-205/2017
  Dátum podania 07.06.2017
  Žiadateľ, adresa Tibor Vydra, Mierová 89/12, 930 05 Gabčíkovo
  Popis konania v zmysle platnej legislatívy  
  Dotknuté územie a katastrálne územie Ňárad CKN 872/2
  Dôvod podania Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
  Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona Do 14.06.2017
     

  S pozdravom

                                                                                     .............................................

  Vyvesené dňa 07.06.2017                                        zvesené dňa: 14.06.2017

  Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na www.obecnarad.sk

   

  Telefón:               Fax:                       e-mail                                                  Internet:                                   IČO:

  031/5549202                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                     www.obecnarad.sk              00 305 758

                                                                                                                                                         

  Podkategórie

  Podkategórie

  Strana 1 z 5

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00