• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  P o z v á n k a V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 28.08.2017 o 18,0

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisov,Vás pozývam na zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  v pondelok dňa 28.08.2017 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania

        Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása

  1.  Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

        Jegyzőkönyvezető es hitelesítők kinevezése

  1. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení

       Előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése

  1. Všeobecne záväzné nariadenia obce, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ňárad - Návrh
   Általános érvényű rendelet a falu költségvetéséből finanszírozott támogatásokra – Javaslat
  2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce – Návrh
   A 2008/1-es számú általános érvényű rendelet kiegészítése a község területén található üzletek nyitvatartásáról
  3. Organizačný poriadok – Návrh
   Szervezési rend – Javaslat
  4. Rokovací poriadok – Návrh
   Gyűlésezési rend - Javaslat
  5. Úprava rozpočtu obce - Návrh
   Falu költségvetésének módosítása – Javaslat
  6. Výročná správa za rok 2016
   Éves jelentés a 2016-os évre  1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
   Ellenőrzési terv javaslata 2017-es év II. félévére
  2. Rôzne
   Egyéb
  3. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 11. 08. 2017

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00