Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 02. 08. 2017

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ schválená poslancom Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 17.07.2017

ZÁPISNICA z 25. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21. júna 2017 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ňárade

Zápisnica z hlasovania „ per rollam“ zo 24. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ňárade, dňa 19.05.2017

Z á p i s n i c a napísaná dňa 21. septembra 2016 na 19. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ňárade