Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Bartalos Štefan, Sap 188, 930 06 – 2021

Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“)

informuje

o správnom konaní v zmysle § á2 ods. 7 zákona

Správny orgánObec Ňárad
Číslo spisuOcUNA-62/2021
Dátum podania15.02.2021
Žiadateľ, adresaBartalos Štefan, Sap 188, 930 06
Popis konania v zmysle platnej legislatívyŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, krovitých porastov
Dotknuté územie a katastrálne územieŇárad E-KN č.583, 584/1, 584/2, 1907
Dôvod podaniaZnačne zasahujú a zakrývajú plochu obhospodarovanej pôdy
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona22.02.2021
  

S pozdravom

Vyvesené dňa  15.02.2021                                          zvesené dňa: ………………………..

Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na www.obecnarad.sk