P o z v á n k a – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v stredu dňa 17.05.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Meghivo-Pozvanka-OZ-17.05.2023