• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi – upozornenie a relácie - 2018

  Védjük a természetet a tüzektől

                                                 Tisztelt lakosság !

  A tavaszi meleg időjárásban és a csapadékmentes időben erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek keletkezésének legnagyobb veszélyeit a területek leperzselése, tüzek gyújtása az erdőkben, vagy azok közvetlen közelében, és száraz avarra illetve erdős részre elhajított égő cigarettától keletkeznek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a tűzmegelőzésre fokozott figyelmet fordítsunk. Fontos, hogy a tüzek elleni biztonság minden ember közös célja legyen, korosztálytól és érdekeltségtől függetlenül megnyilvánuljon az emberek tevékenységében és viselkedésében.

  A tüzek okozta károk elkerülése érdekében fontos tudatosítanunk, hogy:

  A lakosságnak tilos:

  1. cigarettázni vagy nyílt tüzet használni fokozottan tűzveszélyes területeken,
  2. aljnövényzet, gally és cserje kitüzelése,
  3. tüzet rakni olyan területeken és helyeken, ahol ezek a tüzek elterjedhetnek.

  A lakosságnak kötelessége: gallyak és növényi hulladékégetésnél óvatosan és körültekintően eljárni. Ha az égetés a szabadban történik, mert nincs lehetőség a száraz gallyakat és más növényi eredetű hulladékot kazánokban vagy kályhákban elégetni, ügyelni kell a következő szabályok betartására:

  1. az égetést ne hosszantartó meleg tűzveszélyes időszakban végezzük,
  2. az égetés helyszínét úgy válasszuk meg, és biztosítsuk be, hogy a tűz ne terjedhessen el a  helyszínt tisztítsuk meg tűzveszélyes, éghető anyagoktól,
  3. egyszerre kizárólag kis mennyiséget égessünk,
  4. égetést csak szélcsendes időben végezzük,
  5. ne hagyjuk felügyelet nélkül az égetés helyszínét, egész folyamat alatt és annak befejezése után is ellenőrizzük,
  6. égetés helyszínén a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétbe helyezni,
  7. az égetés után minden esetben gondoskodni kell a tűz eloltásáról.

  Jogi és vállalkozó személyeknek tilos:

  1. növényzet kitüzelése,
  2. tüzet rakni olyan területeken, ahol a tűz elterjedésének veszélye fennáll,
  3. szabad területeken éghető anyagok tüzelése fokozottan tűzveszélyes időszakban.

  Jogi személyek és vállakkozó magánszemélyek kötelesek a tüzelés kezdete előtt bejelenteni a központi segélyhívó telefonszámra (112 vagy 150 telefonszámon) a tüzelés helyét, idejét  a tüzelés bebiztosításáért felelős személy adatait.

  Reméljük, hogy tudatosítják a tüzek pusztító hatásait, és mindent megtesznek azok elkerülése érdekében. A természetet pusztító tüzek nem csupán az élővilágot károsítják, de bizonyított, hogy hatással vannak a térségben élő emberek, illetve más élőlények egészségére is. Köszönjük a megértésüket és azt, hogy Önök is segítenek védeni a természetet a pusztító lángokkal szemben.

   

  Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
  v roku 2018 - upozornenie

              Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Streda vychádzajúc z vlastných poznatkov ako aj zo štatistických údajov požiarovosti Vás žiada o prijatie vlastných opatrení, ktoré sú smerované na vylúčenie takých požiarov, ktoré každoročne pustošia našu prírodu a životné prostredie.

  Najväčším nebezpečenstvom pre vznik požiarov v prírodnom prostredí je zakladanie ohňov v lesoch, vetrolamoch a v ich tesnej blízkosti, odhadzovanie horiacich zápaliek a cigariet do suchej trávy. Možno konštatovať, že hlavnými príčinami väčšiny požiarov je porušovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, alebo neznalosť predpisov a opatrení ochrany pred požiarmi. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je dôležitým nástrojom požiarnej prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že je dôležitá preventívno-výchovná činnosť najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

  Pri zabezpečovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení, ktoré sú zamerané na ochranu lesov pred požiarmi obce musia vychádzať z ustanovení a z požiadaviek uvedených
  v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky
  MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

  Obce musia plniť tieto úlohy súvisiace so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi:

  a) prerokovať v orgánoch obce úlohy, ktoré vyplývajú zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných predpisov, najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vydá štatutár pokyn, ktorý obsahuje: podmienky protipožiarnej bezpečnosti na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zloženie a vybavenie protipožiarnych hliadok,

  b) zabezpečiť prostriedky na zdolávanie požiaru,

  c) preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj technický stav a celkovú pripravenosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti
  v súlade s § 29 vyhl. MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách (aby mohol byť vykonaný účinný a prvotný zásah vlastnou hasičskou technikou),

  d) preveriť spracovanie a aktuálnosť jestvujúcej dokumentácie ochrany pred požiarmi, ako aj činnosť ohlasovne požiarov v obci,

  d) vykonávať hliadkovaciu činnosť, pri ktorej môžu využívať zriadené kontrolné skupiny obce, preventivárov obce,

  e) zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi najmä v spolupráci s orgánmi štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR
  a ďalšími záujmovými združeniami, ktoré majú aktivity zamerané na ochranu prírody,

  f) informovať verejnosť o negatívnych javoch spojených s vypaľovaním porastov, spaľovaním horľavých látok na miestach, kde by sa mohol rozšíriť požiar a pod., pri tomto je potrebné využiť všetky dostupné masovokomunikačné prostriedky.

  Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave denne na svojej webovej stránke www.shmu.sk v časti Meteorologické spravodajstvo zverejňuje index požiarneho nebezpečenstva, ktorý je členený na 5 stupňov. Podrobnosti o stanovení stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch a vyhlasovanie výstrahy na dosiahnutie 4. a 5. stupňa (t.j. vysokého
  a veľmi vysokého stupňa) sú uverejňované na citovanej webovej stránke SHMU v rámci predpovede počasia. Krátka formulácia výstrahy v prípade potreby bude uverejňovaná aj
  v hlavných správach o počasí. Aj touto formou podané informácie majú slúžiť na včasné odhalenie potenciálnych miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku lesných požiarov.

   

  Požiarne nebezpečenstvo lesov je:

  1. veľmi nízke, 2. nízke, 3. stredné, 4. vysoké, 5. veľmi vysoké.

  Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede môže vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru po konzultácii s miestne príslušným obvodným lesným úradom. Fotokópie o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú zverejnené na úradnej tabuli aj OR HaZZ aj obvodného lesného úradu.

  VYHLÁSENIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zašle OR HaZZ
  v Dunajskej Strede mailovou poštou všetkým obecným a mestským úradom v územnom obvode.

  Toto VYHLÁSENIE musí každý obecný a mestský úrad zverejniť na úradnej tabuli počas celého času trvania vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru až do odvolania.

  Odvolanie VYHLÁSENIA času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru musí byť uskutočnené opäť písomnou formou a to OR HaZZ v Dunajskej Strede.

  Všetky obecné a mestské úrady v pôsobnosti OR HaZZ budú opäť mailovou poštou informované o odvolaní vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  s presným dátumom odvolania a zároveň požiadané, aby príslušné vyhlásenie zvesili
  z úradnej tabule
  .

   

  Fyzická osoba - občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

   

  V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

  • zakladať alebo udržiavať ohne,
  • používať otvorený oheň,
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
  • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

  Vyzývame obce, aby preventívno-výchovne pôsobili smerom k verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, zároveň včas a priamo pôsobili na návštevníkov lesa pri konaní rôznych turistických akcii alebo pri organizovaní výchovno-informačných akcií deti a mládeže v prírode, najmä v lese a tak predchádzali zbytočným lesným požiarom a škodám, ku ktorým by mohlo nedbalým konaním v dôsledku nedostatočného vedomia dôjsť.

  Pôsobením preventívno-výchovnej činnosti k občanom, mládeži a návštevníkom lesa
  v značnej miere môžeme ovplyvniť tohtoročnú štatistiku požiarov lesných porastov.

  Na ochrane lesov pred požiarmi sa musia podieľať štátne i neštátne subjekty, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a najmä v lese a v tesnej blízkosti lesných porastov.

  Veľmi by nás potešilo, keby ochrana lesov pred požiarmi nebola len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale stala sa záležitosťou všetkých občanov.

   

  Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
  v roku 2018 - upozornenie

   

  Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu
  z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.

  Pohľad do kalendára nás upozorňuje, že sa opäť blíži jarné obdobie, ktoré je typické pre aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia. Aj napriek tomu, že väčšina z nás má kladný vzťah k prírode, ešte stále sa medzi

  nami nájdu „niekoľkí“, ktorým až tak nezáleží na našej prírode a práve v dôsledku konania aj takýchto našich spoluobčanov každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody menšieho, ale aj značného rozsahu. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu            s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať
  i niekoľko rokov.

  Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.

  Fyzická osoba - občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
  •  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

  V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

  • zakladať alebo udržiavať ohne,
  • používať otvorený oheň,
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
  • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

  Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

   

  Veľmi by nás potešilo, keby ochrana lesov pred požiarmi nebola len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale stala sa záležitosťou všetkých občanov.

   

  Chráňme prírodu pred požiarmi - relácia

   

  Vážení spoluobčania!

   

   

  S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého            a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

  Občanom sa zakazuje:

  1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

   

  Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení:

  1. spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,
  2. miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,
  3. spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,
  4. vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,
  5. mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

  Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

  1. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
  3. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

  Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku

  tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

  Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00