• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Felhívás - Aratás - Upozornenie - Žatva - 2019

  Tisztelt lakosság!

  Az aratási és betakarítási munkálatok megkezdése előtt szeretnénk felhívni figyelmüket a fokozott tűzveszélyre. A tűzmegelőzés elsősorban a tűzvédelmi előírások és szabályok betartásával érhető el. A tűzesetek elkerülése érdekében ebben a fokozottan tűzveszélyes időszakban figyelmeztetjük önöket néhány fontos előirás betartására:

  • tilos a száraz aljnövényzet és bokrok kitüzelése,
  • gabonaföldeken, tarlón, kazlak és gyúlékony anyagok közelében tilos dohányozni, és ne rakjanak tüzet olyan helyeken ahol az elterjedhet,
  • ne engedjék a gyermekeket szalmakazlak és gabonaföldek közelében játszani, és határozottan lépjenek közbe, ha gyerekeknél gyufát találnak,
  • azok a személyek, akik arató és betakarító munkákat végeznek ügyeljenek hogy a használt gépek és berendezések megfelelő technikai állapotban legyenek és a használati utasítások szerint legyenek üzemeltetve , karbantartva és tisztítva,
  • kazlakat       az  előírt biztonságos távolságba helyezzék a közutaktól, sinektől, villanyvezetékektől és épületekől,
  • aratási és betakarítási munkák alatt a használt gépek legyenek felszerelve üzemképes tűzoltó készülékkel, kazalozásnál legyen készenlétben       minimálisan 500 liter víz az esetleges tüzek megfékezésére,
  • amennyiben mégis tűz keletkezik, még idejében próbálják meg eloltani, ha ez nem sikerülne akkor, hívják a tűzoltókat.

  Ne feledjék, a Nagyszombati Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat ingyenes segélyhívó száma 150, a Központi mentőszolgálaté pedig 112!

   

  Vážení občania !

  Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období každoročne dochádza k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy ako aj samovznietenie sena.

  Účinná ochrana pred požiarmi vyžaduje neustále uplatňovanie a dodržiavanie predovšetkým všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Upozorňujeme Vás, aby ste v čase zberu a uskladňovania úrody predchádzali požiarnemu nebezpečenstvu najmä týmito opatreniami:

  • nevypaľujte porasty, kríky, stromy a nezakladajte oheň tam, kde by sa mohol rozšíriť;
  • nefajčite v blízkosti horľavých látok,
   • nedovoľte deťom hry v blízkosti lánov obilia, stohov slamy a krmovín a prísne zakročte pri nájdení zápaliek u detí;
   • občania vykonávajúci žatevné práce dbajte o dobrý technický stav používanej zberovej techniky a zabezpečte jej údržbu v súlade s pokynmi výrobcu;
   • odstraňujte z techniky a z priestorov, kde je technika umiestnená nánosy organického prachu;
   • pri umiestňovaní stohov dbajte na bezpečnú vzdialenosť,
   • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného obilia a sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu,
  • zabezpečte na miestach výmlatu, stohovania alebo skladovania úrody zásobu dostatočného množstva vody na hasenie požiarov a vybavenie vecnými prostriedkami na hasenie vzniknutého požiaru. Pre vlastnú bezpečnosť tieto miesta označte tabuľami o zákaze fajčenia a zákaze vstupu a manipulácie s otvoreným ohňom;
   • v prípade vzniku požiaru, sa ho snažte v zárodku uhasiť, ak to nie je vo Vašich silách, vyhláste požiarny poplach a privolajte hasičskú jednotku.

  Nezabudnite, že tiesňové volanie na hasičskú jednotku Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trnava je číslo 150 prípadne linka Integrovaného záchranného systému má číslo 112!

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00