• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  OBEC ŇÁRAD

  Obecný úrad, Ňárad 78, 930 06 Sap

   

  Tel.:                    031 555 49202                                                     

  Číslo:                   OcUNA-132-001/2018

  V Ňárade, dňa: 13.06.2018

  Vybavuje:         Gabriela Csókaová

   

  Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu

  obhliadku

  Obec Ňárad, ako orgán štátnej správy ochrany prírody krajiny a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechodne niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa §69 ods. (1) písm. d), h) v súlade s ods. (3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“),

  oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín,

  a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 ods. 1-3 a §21 ods. 1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 20.06.2018 o 10,00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Ňárade.

  Stručný opis predmetu konania:

   

  Žiadateľ: Alžbeta Sebőová, Mgr., bytomŇárad 15, 93006

  Pozemok (parcela č.), druh pozemku na ktorom drevina rastie:

  KN-C č. 55/2 zastavané plochy a nádvoria

  Druh, počet kusov drevín odvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou:

  Smrek obyčajný 1 ks – obvod kmeňa 60 cm

   

  Dôvod výrubu:

  Strom 1 ks (smrek obyčajný) na p. č. KN-C 55/2 je havarijnom stave a pri silnom vetre sa nebezpečne nakláňa a hrozí jeho vyvrátenie , resp. zlomenie.

  Podľa §82 ods. 7 zákony o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektrického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

  Termín zverejnenia: od 13.06.2018 do 19.06.2018

   

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne:

  na adresu Obecný úrad Ňárad, č. 78, 93006 Sap

  alebo

  na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   

  Doručí sa : Štátna ochrana prírody SR, Korzó Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

  Na vedomie: Alžbeta Sebőová, 930 06 Ňárad 15

                                                                                                           

  Jozef Lukács

                                                                                                           starosta obce

   

   

   

   

   

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  v utorok dňa 26.06.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
   Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
   Előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
  4. Záverečný účet obce

  Zárszámadás

  1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
   Főellenőri véleményezés a zárszámadáshoz
  2. Komunitný plán sociálnych služieb obce 2018-2022
   Közösségi szociális terv 2018-2022
  3. VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole vo výdajni jedál – Návrh

  Általános érvényű rendelet a gyermek törvényes képviselője által befizetett összeg nagyságáról, amit az óvodában történő étkezési költségek részleges finanszírozására fordítanak – Javaslat

  1. Návrh zámennej zmluvy – Mátyás Miklós
   Csereszerződés javaslat – Miklós Mátyás
  2. Návrh kúpnej zmluvy – nákup pozemku (p. č. 759/2, K.Ú. Ňárad) - Štefan Csicsay
   Vételi szerződés javaslat – földvásárlás (p. sz. 759/2, Csiliznyárad)- Csicsay István
  3. Nájomná zmluva – Gábor Bábics
   Bérleti szerződés – Bábics Gábor
  4. Nájomná zmluva – Nadácia Cséfalvay
   Bérleti szerződés – Cséfalvay alapítvány
  5. Žiadosť – ZŠ Móra Kóczána v Čiližskej Radvani

  Kérvény – Kóczán Mór MTNY Alapiskola

  1. Rôzne
   Egyéb
  2. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 08. 06. 2018

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  Naše číslo: OcUNA67-002/2018

  Uznesenie č. 283/34OZ/2018

  Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad

  1. schvaľuje zámer previesť svoj majetok - nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, v katastrálnom území Ňárad na LV č. 349 ako parcela EKN č. 1599 (trvalé trávne porasty) vo výmere 576 m2, a parcela EKN č. 1680/2 (trvalé trávne porasty) vo výmere 4654 m2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce a to zámenou za nehnuteľnosť Mátyása Miklósa, bytom Ňárad 169, vedenú Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, v katastrálnom území Ňárad na LV č. 913 ako parcela EKN č. 1694 (lesné pozemky) vo výmere 5456 m2, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec zámenou získa pozemok o 226 m2 väčšej rozlohy oproti pôvodnému stavu, ktorý pozemok obec bude môcť lepšie zužitkovať, resp. prenajímať s akcentom na jeho hospodárske využitie, ďalej zámenou dotknutých pozemkov by mala každá strana parcely v tesnej blízkosti tam sa nachádzajúceho vlastného pozemku,
  2. vyhlasuje vzhľadom na identické katastrálne územie a blízkosť lokality, kde sa zamieňané pozemky nachádzajú, že ich hodnoty sú porovnateľné, teda ich rozdiel nie je väčší ako 10 %, pričom sa v danom prípade nejedná o nadobúdanie poľnohospodárskeho pozemku v zmysle zákona č. 140/2014 Z. z..
  3. ukladá

  Priebeh hlasovania:

  Za: 6

  Proti: 0

  Uznesenie bolo schválené.

  Vyvesené na úradnej tabuli dňa:....17. 05. 2018.................................................

  Zvesené dňa:...................................................................................

  Zverejnené na webovej stránke obce dňa:....17. 05. 2018..................................

                                                                                      .................................................

                                                                                                     Jozef Lukács

                                                                                                     starosta obce

   

  Výzva na predloženie cenovej ponuky

   

  Obec Ňárad ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 95/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  1. 1.Identifikácia verejného obstarávateľa.

     Názov organizácie: Obec Ňárad

     Sídlo organizácie: Obec Ňárad, Ňárad 78, 930 06 Sap

     Telefón: 031/5549202

     IČO: 00305758

     Zastúpená: Jozef Lukács – starosta obce

     Elektronická pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

     Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Jozef Lukács, 0918/625 147

  2. Predmet obstarávania.

     2.1. Názov zákazky: „Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad“.

     2.2. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 200,00 EUR bez DPH

   

  2.3. Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie predmetu obstarávania /súpis tovarov a služieb/, ktorá tvorí prílohu výzvy.

    

     2.4. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku predmetu obstarávania v pracovných dňoch od      

             08:00 do 15:00 miestneho času po dohode s kontaktnou osobou.

   

  3. Komplexnosť dodávky.

     Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

  4. Spôsob financovania - zdroj finančných prostriedkov.

  Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Environmentálneho fondu – 95 %, Program obnovy dediny – Zelenej infraštruktúry a vlastných zdrojov obce – 5 %. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi.

  5. Zmluva.

     Výsledkom zákazky bude Zmluva o dielo na predmet zákazky.

     Neoddeliteľnou prílohou bude cenová ponuka stavebných prác a doklad o oprávnení podnikať.

  6. Miesto a termín uskutočnenia prác.

  Predmet zákazky: „Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad“ sa bude realizovať v intraviláne obce Ňárad, k.ú. Ňárad, na parcele číslo: 336/1.

  Termín uskutočnenia prác: do 28. júla 2018.

  7. Variantné riešenie

     Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení v ponukách.

  8. Náklady na ponuku a vyžiadanie súťažných podkladov.

     Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

   


   

  9. Miesto a termín predkladania cenových ponúk.

  9.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.

  9.2. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 28. 05. 2018 do 15.00 hod

     9.3. Ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach, ktorá musí obsahovať adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača a označenie „Verejné obstarávanie cenová ponuka – s heslom súťaže „Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad“.

  9.4. Ponuky môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu obstarávateľa:

           Obec Ňárad, Ňárad 78, 930 06 Sap.

             Úradné hodiny: 7.30 - 12.00   13.00 - 16.00 hod (pondelok)

                                       7.30 - 12.00   13.00 - 17.00 hod (streda)

                                       7.30 - 13.00 hod (piatok).

  10. Vyhodnotenie ponúk

     Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28. 05. 2018 o 16.00 hod na adrese verejného obstarávateľa. Uchádzači budú písomne informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.

  11. Lehota viazanosti ponúk a uzavretie zmluvy

     Lehota viazanosti ponúk končí dňom 31. 05. 2018.

     V lehote viazanosti ponúk bude s úspešným uchádzačom uzavretá Zmluva o dielo.

  12. Podmienky účasti uchádzačov

     Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

     Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preukázať splnenie dokladom o oprávnenosti podnikať – pri predložení cenovej ponuky - originál alebo úradne overená kópia, alebo úradne overená kópia dokladu o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým sa preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

  13. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk

     Kritérium výberu najvhodnejšej ponuky: najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH.

   

     Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú celkovú najnižšiu cenu v mene euro s DPH.

  Výzvu schválila: Jozef Lukács – starosta obce

  V Ňárade 15. 05. 2018

  Príloha: súpis tovarov a služieb

  Naše číslo: OcUNA67-001/2018

  Vyvesené na úradnej tabuli dňa:..........16. 05. 2018...........................................

  Zvesené dňa:...................................................................................

  Zverejnené na webovej stránke obce dňa:......16. 05. 2018................................

  Súpis tovarov a služieb

   

  Investor: Obec Ňárad

  Názov zákazky: „Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad“.

  Miesto realizácie: Obce Ňárad, k.ú. Ňárad, parcelné číslo: 336/1

  P.č. Názov položky (tovarov a služieb) Množstvo Merná jednotka (ks, m2, m3 atď.) Jednotková cena s DPH (EUR) Suma s DPH (EUR)
  1 Hydrangea paniculata 4 ks    
  2 Velké trvalky(rudbeckia,salvia,sedum,echinacea,kniphofia) 38 ks    
  3 Fagus 2 ks    
  4 Buksus 60 ks    
  5 Heuchera 10 ks    
  6 Lavandula angustifolia 10 ks    
  7 Acer platanoides 2 ks    
  8 Malé trvalky 18 ks    
  9 Festuca glauca 48 ks    
  10 Phlox subulata 48 ks    
  11 Photinia red robin 1 ks    
  12 Acer platanoides 2 ks    
  13 Geotextil 75 m2    
  14 Drát 21,6 kg    
  15 Štrk 45 m2 4 m3    
  16 Galaxy štrk (18 m2) 28 vrece    
  17 Snow štrk (6m2) 14 vrece    
  18 Obrubník 67 m    
  19 Záhradný substrát 1 vrece    
  20 Andezit (6 m x 0,3 m) 1,5 m3    
  21 Suchý betón 4 vrece    
  22 Trávnikové semeno 4 kg    
  23 Zemina 1,5 m3    
  24 Solárne lampy 2 ks    
  25 Tabuľa s nápisom názvu obce 1 ks    
  26 Doprava 144 km    
  30 Odb.práce (3 osoba x 3 deň x 8 hod./deň ): v tom organiz. a realiz.výsadby v súlade s archit.návrhom 72 hodín    

  Výzva zverejnená dňa: 15. 05. 2018

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  vo štvrtok dňa 03.05.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
   Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. 3.Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
   Előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
  4. Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000512-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Návrh

  Állami költségvetésből valamint Szlovákia Belügyminisztériuma költségvetéséből származó vissza nem térítendő támogatásról szóló PHZ-OPK1-2018-000512-003- as számú szerződés - Javaslat

  1. 5.Preklenovací úver a banková záruka na financovanie projektov „ Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad“ a „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad”
   Áthidaló hitel és banki biztosíték a „Csiliznyárad községben található úthálózat modernizációja” illetve a „Csiliznyárad községben található közterületek felújítása” megnevezésű projektekkel kapcsolatos költségek finanszírozására
  2. Návrh na majetkovo-právne usporiadanie pozemku – Csaba Nagy a manž. Anikó Nagyová

  Területrendezési javaslat – Nagy Csaba és neje Nagy Anikó

  1. 7.Návrh na majetkovo-právne usporiadanie pozemku – Dionýz Nagy
   Területrendezési javaslat – Nagy Dénes
  2. Rozpočtové opatrenia - verzia II.
   Költségvetés módosítás- II. változat
  3. Žiadosti

  Kérvények

  1. Rôzne
   Egyéb
  2. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 13. 04. 2018

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  Podkategórie

  Podkategórie

  Strana 1 z 6

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00