• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na 1. zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  v utorok dňa 11.12.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
   Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. Zmluva o nájme a užívaní nebytových priestorov
   Szerződés a nem lakáscélú helyiségek bérléséről és használatáról
  4. 4.Návrh rozpočtu na rok 2019
   Költségvetés javaslat a 2019-es évre
  5. Žiadosti

  Kérvények

  1. Rôzne
   Egyéb
  2. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 26. 11. 2018

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  P o z v á n k a

  Jozef Lukács, ako starosta obce Ňárad Vás srdečne pozýva na ustanovujúce verejné zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  v utorok dňa 04.12.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie ustanovujúceho verejného zasadnutia
   A nyilvános alakuló ülés megnyitása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
   A helyhatósági választások eredményeinek ismertetése és a tanúsítványok átadása
  4. Zloženie sľubu starostu obce
   A polgármester eskütétele
  5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
   A képviselőtestület tagjainak eskütétele
  6. Slávnostný príhovor starostu obce

  A polgármester ünnepi beszéde

  1. Schválenie programu ustanovujúceho verejného zasadnutia
   A nyilvános alakuló ülés pontjainak elfogadása
  2. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
   Megbízási bizottság, javasló bizottság és a választási bizottság megválasztása
  3. Správa mandátovej komisie
   A megbízási bizottság jelentése
  4. Vymenovanie a poverenie zástupcu starostu obce
   A polgármester helyettes megválasztása és megbízása
  5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ
   Azon képviselő megbízása, aki a képviselőtestületi ülések összehívásáért és levezetéséért lesz felelős
  6. Určenie mesačného platu starostu obce
   Az újonnan megválasztott polgármester havi fizetésének meghatározása
  7. Odmeňovanie zástupcu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva
   A polgármester helyettes és a képviselők jutalmazása
  8. Diskusia
   Vita
  9. ZáverZárszó

  V Ňárade, dňa 23. 11. 2018

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  v utorok dňa 09.10.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
   Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. 3.Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
   Előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
  4. Rokovací poriadok obce – Návrh
   A község ülésezési rendje - Javaslat
  5. Štatút obce – Návrh
   A község alapszabályzata – Javaslat
  6. Všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach prideľovania a prenajímania nájomných bytov v obci Ňárad - Návrh
   Általános érvényű rendelet a községben található bérlakások kiosztásának és bérbevételének feltételeiről - Javaslat
  7. Žiadosti

  Kérvények

  1. Rôzne
   Egyéb
  2. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 26. 09. 2018

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  OBEC ŇÁRAD

  Obecný úrad, Ňárad 78, 930 06 Sap

   

  Tel.:                    031 555 49202                                                     

  Číslo:                   OcUNA-179-001/2018

  V Ňárade, dňa: 27.09.2018

  Vybavuje:         Gabriela Csókaová

   

  Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu

  obhliadku

  Obec Ňárad, ako orgán štátnej správy ochrany prírody krajiny a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechodne niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa §69 ods. (1) písm. d), h) v súlade s ods. (3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“),

  oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín,

  a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 ods. 1-3 a §21 ods. 1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 04.10.201810,00 hod. so

  stretnutím na Obecnom úrade v Sape.

  Stručný opis predmetu konania:

   

  Žiadateľ: Obec Sap, IČO: 305693 , Sap 48, 930 06

  Pozemok (parcela č.), druh pozemku na ktorom drevina rastie:

  KN-E č. 638/65 ostatné plochy

  Druh, počet kusov drevín odvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou:

  Topoľ 4 ks – obvod kmeňa 70-90 cm

  Vŕba košikárska 14 ks - obvod kmeňa 90-120 cm

  Baza vŕba, topoľ, hloch, šípka, agát-plošná výmera krovitých porastov 42,5 m2

   

  Dôvod výrubu:

  Dreviny topoľ, vŕba košikárska, a krovité porasty - baza vŕba, topoľ, hloch, šípka, agát sú sčasti vyschnuté, zdeformované, lámu sa konáre, pri silných vetroch ohrozujú zdravie človeka, a v niektorých prípadoch ich koreňová sústava poškodzuje cestu.

  Podľa §82 ods. 7 zákony o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektrického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

  Termín zverejnenia: od 27.09.2018 do 03.10.2018

   

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne:

  na adresu Obecný úrad Ňárad, č. 78, 93006

  alebo

  na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   

  Na vedomie: Obec Sap, 930 06 Sap 48

                                                                                                           

  Jozef Lukács

                                                                                                           starosta obce

   

   

   

   

   

  OBEC ŇÁRAD

  Obecný úrad, Ňárad 78, 930 06 Sap

   

  Tel.:                    031 555 49202                                                     

  Číslo:                   OcUNA-132-001/2018

  V Ňárade, dňa: 13.06.2018

  Vybavuje:         Gabriela Csókaová

   

  Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu

  obhliadku

  Obec Ňárad, ako orgán štátnej správy ochrany prírody krajiny a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechodne niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa §69 ods. (1) písm. d), h) v súlade s ods. (3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“),

  oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín,

  a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 ods. 1-3 a §21 ods. 1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 20.06.2018 o 10,00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Ňárade.

  Stručný opis predmetu konania:

   

  Žiadateľ: Alžbeta Sebőová, Mgr., bytomŇárad 15, 93006

  Pozemok (parcela č.), druh pozemku na ktorom drevina rastie:

  KN-C č. 55/2 zastavané plochy a nádvoria

  Druh, počet kusov drevín odvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou:

  Smrek obyčajný 1 ks – obvod kmeňa 60 cm

   

  Dôvod výrubu:

  Strom 1 ks (smrek obyčajný) na p. č. KN-C 55/2 je havarijnom stave a pri silnom vetre sa nebezpečne nakláňa a hrozí jeho vyvrátenie , resp. zlomenie.

  Podľa §82 ods. 7 zákony o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektrického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

  Termín zverejnenia: od 13.06.2018 do 19.06.2018

   

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne:

  na adresu Obecný úrad Ňárad, č. 78, 93006 Sap

  alebo

  na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   

  Doručí sa : Štátna ochrana prírody SR, Korzó Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

  Na vedomie: Alžbeta Sebőová, 930 06 Ňárad 15

                                                                                                           

  Jozef Lukács

                                                                                                           starosta obce

   

   

   

   

   

  Podkategórie

  Podkategórie

  Strana 1 z 6

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00