• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  P o z v á n k a V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 28.11.2017 o 18,00

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisov,Vás pozývam na zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  v utorok dňa 28.11.2017 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
   Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. 3.Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
   Előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
  4. 4.Úprava rozpočtu obce na rok 2017 s rozpočtovým opatrením č. 2, návrh rozpočtu obce na obdobie 2018-2020
   A község 2017-es évre szóló költségvetésének módosítása, valamint a 2018-2020 időszakra szóló költségvetés javaslata
  5. 5.Použitie rezervného fondu
   Tartalékalap használata
  6. 6.VZN č. 3/2017 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce – Návrh
   A 3/2017-es számú általános érvényű rendelet a község területén található üzletek nyitvatartásáról - Javaslat
  7. 7.Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad - Návrh

  A 3/2014-es számú helyi adókról, kommunális hulladék és apró építkezési hulladék helyi illetékéről szóló általános érvényű rendelet kiegészítése - Javaslat

  1. Dodatok č. 2 k VZN obce Nárad č. 2/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby – Návrh
   A 2/2008-as számú gondozószolgálatról szóló általános érvényű rendelet kiegészítése - Javaslat


  2. Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2014

  A 4/2014 –es számú a község által nyújtott szolgáltatásokról és a szolgáltatások díjáról szóló általános érvényű rendelet kiegészítése – Javaslat

  1. 10.Návrh na majetkovo - právne usporiadanie pozemkov
   Területrendezési javaslat
  2. Žiadosti

  Kérvények

  1. Rôzne
   Egyéb
  2. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 10. 11. 2017

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00