• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  P o z v á n k a V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 03.05.2018 o 18,00

  P o z v á n k a

  V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

  zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie

  Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

  vo štvrtok dňa 03.05.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
   Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
  2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
  3. 3.Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
   Előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
  4. Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000512-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Návrh

  Állami költségvetésből valamint Szlovákia Belügyminisztériuma költségvetéséből származó vissza nem térítendő támogatásról szóló PHZ-OPK1-2018-000512-003- as számú szerződés - Javaslat

  1. 5.Preklenovací úver a banková záruka na financovanie projektov „ Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad“ a „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad”
   Áthidaló hitel és banki biztosíték a „Csiliznyárad községben található úthálózat modernizációja” illetve a „Csiliznyárad községben található közterületek felújítása” megnevezésű projektekkel kapcsolatos költségek finanszírozására
  2. Návrh na majetkovo-právne usporiadanie pozemku – Csaba Nagy a manž. Anikó Nagyová

  Területrendezési javaslat – Nagy Csaba és neje Nagy Anikó

  1. 7.Návrh na majetkovo-právne usporiadanie pozemku – Dionýz Nagy
   Területrendezési javaslat – Nagy Dénes
  2. Rozpočtové opatrenia - verzia II.
   Költségvetés módosítás- II. változat
  3. Žiadosti

  Kérvények

  1. Rôzne
   Egyéb
  2. Záver
   Zárszó

  V Ňárade, dňa 13. 04. 2018

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                         starosta obce

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00