• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Výzva na predloženie cenovej ponuky - Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad - POD2018 - Naše číslo: OcUNA67-001/2018

   

  Výzva na predloženie cenovej ponuky

   

  Obec Ňárad ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 95/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  1. 1.Identifikácia verejného obstarávateľa.

     Názov organizácie: Obec Ňárad

     Sídlo organizácie: Obec Ňárad, Ňárad 78, 930 06 Sap

     Telefón: 031/5549202

     IČO: 00305758

     Zastúpená: Jozef Lukács – starosta obce

     Elektronická pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

     Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Jozef Lukács, 0918/625 147

  2. Predmet obstarávania.

     2.1. Názov zákazky: „Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad“.

     2.2. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 200,00 EUR bez DPH

   

  2.3. Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie predmetu obstarávania /súpis tovarov a služieb/, ktorá tvorí prílohu výzvy.

    

     2.4. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku predmetu obstarávania v pracovných dňoch od      

             08:00 do 15:00 miestneho času po dohode s kontaktnou osobou.

   

  3. Komplexnosť dodávky.

     Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

  4. Spôsob financovania - zdroj finančných prostriedkov.

  Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Environmentálneho fondu – 95 %, Program obnovy dediny – Zelenej infraštruktúry a vlastných zdrojov obce – 5 %. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi.

  5. Zmluva.

     Výsledkom zákazky bude Zmluva o dielo na predmet zákazky.

     Neoddeliteľnou prílohou bude cenová ponuka stavebných prác a doklad o oprávnení podnikať.

  6. Miesto a termín uskutočnenia prác.

  Predmet zákazky: „Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad“ sa bude realizovať v intraviláne obce Ňárad, k.ú. Ňárad, na parcele číslo: 336/1.

  Termín uskutočnenia prác: do 28. júla 2018.

  7. Variantné riešenie

     Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení v ponukách.

  8. Náklady na ponuku a vyžiadanie súťažných podkladov.

     Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

   


   

  9. Miesto a termín predkladania cenových ponúk.

  9.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.

  9.2. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 28. 05. 2018 do 15.00 hod

     9.3. Ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach, ktorá musí obsahovať adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača a označenie „Verejné obstarávanie cenová ponuka – s heslom súťaže „Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad“.

  9.4. Ponuky môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu obstarávateľa:

           Obec Ňárad, Ňárad 78, 930 06 Sap.

             Úradné hodiny: 7.30 - 12.00   13.00 - 16.00 hod (pondelok)

                                       7.30 - 12.00   13.00 - 17.00 hod (streda)

                                       7.30 - 13.00 hod (piatok).

  10. Vyhodnotenie ponúk

     Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28. 05. 2018 o 16.00 hod na adrese verejného obstarávateľa. Uchádzači budú písomne informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.

  11. Lehota viazanosti ponúk a uzavretie zmluvy

     Lehota viazanosti ponúk končí dňom 31. 05. 2018.

     V lehote viazanosti ponúk bude s úspešným uchádzačom uzavretá Zmluva o dielo.

  12. Podmienky účasti uchádzačov

     Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

     Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preukázať splnenie dokladom o oprávnenosti podnikať – pri predložení cenovej ponuky - originál alebo úradne overená kópia, alebo úradne overená kópia dokladu o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým sa preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

  13. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk

     Kritérium výberu najvhodnejšej ponuky: najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH.

   

     Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú celkovú najnižšiu cenu v mene euro s DPH.

  Výzvu schválila: Jozef Lukács – starosta obce

  V Ňárade 15. 05. 2018

  Príloha: súpis tovarov a služieb

  Naše číslo: OcUNA67-001/2018

  Vyvesené na úradnej tabuli dňa:..........16. 05. 2018...........................................

  Zvesené dňa:...................................................................................

  Zverejnené na webovej stránke obce dňa:......16. 05. 2018................................

  Súpis tovarov a služieb

   

  Investor: Obec Ňárad

  Názov zákazky: „Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad“.

  Miesto realizácie: Obce Ňárad, k.ú. Ňárad, parcelné číslo: 336/1

  P.č. Názov položky (tovarov a služieb) Množstvo Merná jednotka (ks, m2, m3 atď.) Jednotková cena s DPH (EUR) Suma s DPH (EUR)
  1 Hydrangea paniculata 4 ks    
  2 Velké trvalky(rudbeckia,salvia,sedum,echinacea,kniphofia) 38 ks    
  3 Fagus 2 ks    
  4 Buksus 60 ks    
  5 Heuchera 10 ks    
  6 Lavandula angustifolia 10 ks    
  7 Acer platanoides 2 ks    
  8 Malé trvalky 18 ks    
  9 Festuca glauca 48 ks    
  10 Phlox subulata 48 ks    
  11 Photinia red robin 1 ks    
  12 Acer platanoides 2 ks    
  13 Geotextil 75 m2    
  14 Drát 21,6 kg    
  15 Štrk 45 m2 4 m3    
  16 Galaxy štrk (18 m2) 28 vrece    
  17 Snow štrk (6m2) 14 vrece    
  18 Obrubník 67 m    
  19 Záhradný substrát 1 vrece    
  20 Andezit (6 m x 0,3 m) 1,5 m3    
  21 Suchý betón 4 vrece    
  22 Trávnikové semeno 4 kg    
  23 Zemina 1,5 m3    
  24 Solárne lampy 2 ks    
  25 Tabuľa s nápisom názvu obce 1 ks    
  26 Doprava 144 km    
  30 Odb.práce (3 osoba x 3 deň x 8 hod./deň ): v tom organiz. a realiz.výsadby v súlade s archit.návrhom 72 hodín    

  Výzva zverejnená dňa: 15. 05. 2018

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00