• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Uznesenie č. 283/34OZ/2018 - Naše číslo: OcUNA67-002/2018

  Naše číslo: OcUNA67-002/2018

  Uznesenie č. 283/34OZ/2018

  Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad

  1. schvaľuje zámer previesť svoj majetok - nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, v katastrálnom území Ňárad na LV č. 349 ako parcela EKN č. 1599 (trvalé trávne porasty) vo výmere 576 m2, a parcela EKN č. 1680/2 (trvalé trávne porasty) vo výmere 4654 m2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce a to zámenou za nehnuteľnosť Mátyása Miklósa, bytom Ňárad 169, vedenú Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, v katastrálnom území Ňárad na LV č. 913 ako parcela EKN č. 1694 (lesné pozemky) vo výmere 5456 m2, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec zámenou získa pozemok o 226 m2 väčšej rozlohy oproti pôvodnému stavu, ktorý pozemok obec bude môcť lepšie zužitkovať, resp. prenajímať s akcentom na jeho hospodárske využitie, ďalej zámenou dotknutých pozemkov by mala každá strana parcely v tesnej blízkosti tam sa nachádzajúceho vlastného pozemku,
  2. vyhlasuje vzhľadom na identické katastrálne územie a blízkosť lokality, kde sa zamieňané pozemky nachádzajú, že ich hodnoty sú porovnateľné, teda ich rozdiel nie je väčší ako 10 %, pričom sa v danom prípade nejedná o nadobúdanie poľnohospodárskeho pozemku v zmysle zákona č. 140/2014 Z. z..
  3. ukladá

  Priebeh hlasovania:

  Za: 6

  Proti: 0

  Uznesenie bolo schválené.

  Vyvesené na úradnej tabuli dňa:....17. 05. 2018.................................................

  Zvesené dňa:...................................................................................

  Zverejnené na webovej stránke obce dňa:....17. 05. 2018..................................

                                                                                      .................................................

                                                                                                     Jozef Lukács

                                                                                                     starosta obce

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00