• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Oznamenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Alžbeta Sebőová - 2018

  OBEC ŇÁRAD

  Obecný úrad, Ňárad 78, 930 06 Sap

   

  Tel.:                    031 555 49202                                                     

  Číslo:                   OcUNA-132-001/2018

  V Ňárade, dňa: 13.06.2018

  Vybavuje:         Gabriela Csókaová

   

  Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu

  obhliadku

  Obec Ňárad, ako orgán štátnej správy ochrany prírody krajiny a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechodne niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa §69 ods. (1) písm. d), h) v súlade s ods. (3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“),

  oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín,

  a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 ods. 1-3 a §21 ods. 1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 20.06.2018 o 10,00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Ňárade.

  Stručný opis predmetu konania:

   

  Žiadateľ: Alžbeta Sebőová, Mgr., bytomŇárad 15, 93006

  Pozemok (parcela č.), druh pozemku na ktorom drevina rastie:

  KN-C č. 55/2 zastavané plochy a nádvoria

  Druh, počet kusov drevín odvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou:

  Smrek obyčajný 1 ks – obvod kmeňa 60 cm

   

  Dôvod výrubu:

  Strom 1 ks (smrek obyčajný) na p. č. KN-C 55/2 je havarijnom stave a pri silnom vetre sa nebezpečne nakláňa a hrozí jeho vyvrátenie , resp. zlomenie.

  Podľa §82 ods. 7 zákony o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektrického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

  Termín zverejnenia: od 13.06.2018 do 19.06.2018

   

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne:

  na adresu Obecný úrad Ňárad, č. 78, 93006 Sap

  alebo

  na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   

  Doručí sa : Štátna ochrana prírody SR, Korzó Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

  Na vedomie: Alžbeta Sebőová, 930 06 Ňárad 15

                                                                                                           

  Jozef Lukács

                                                                                                           starosta obce

   

   

   

   

   

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00