• 031/5549202
  • obec.narad@gmail.com
    • Vítáme Vás

    • Vítáme Vás

    • Vítáme Vás

    • Vítáme Vás

    P o z v á n k a V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 11.12.2018 o 18,0

    P o z v á n k a

    V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

    zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na 1. zasadnutie

    Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

    v utorok dňa 11.12.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

    Program:

    1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
      Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
    2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
    3. Zmluva o nájme a užívaní nebytových priestorov
      Szerződés a nem lakáscélú helyiségek bérléséről és használatáról
    4. 4.Návrh rozpočtu na rok 2019
      Költségvetés javaslat a 2019-es évre
    5. Žiadosti

    Kérvények

    1. Rôzne
      Egyéb
    2. Záver
      Zárszó

    V Ňárade, dňa 26. 11. 2018

                                                                                                         Jozef Lukács
                                                                                                           starosta obce

    Adresa úradu: Obecný úrad
     Ňárad 78
     930 06 Sap
    Telefón: 031/5549202
    E- mail: obec.narad@gmail.com
    IČO: 00305758
    DIČ: 2021002192
    Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

    Úradné hodiny:

    Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
    Utorok nestránkový deň
    Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
    Štvrtok nestránkový deň
    Piatok 8:00 - 13:00