• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Obec Sap - 14.03.2019 o 10,00 hod

  OBEC ŇÁRAD

  Obecný úrad, Ňárad 78, 930 06 Sap

   

  Tel.:                    031/ 555 49202                                                   

  Číslo:                   OcUNA-71-001/2019

  V Ňárade, dňa: 07.03.2019

  Vybavuje:         Gabriela Csókaová

   

  Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu

  obhliadku

  Obec Ňárad, ako orgán štátnej správy ochrany prírody krajiny a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechodne niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa §69 ods. (1) písm. d), h) v súlade s ods. (3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“),

  oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín,

  a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 ods. 1-3 a §21 ods. 1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 14.03.201910,00 hod. so

  stretnutím na Obecnom úrade v Sape.

  Stručný opis predmetu konania:

   

  Žiadateľ: Obec Sap, IČO: 305693 , Sap 48, 930 06

  Pozemok (parcela č.), druh pozemku na ktorom drevina rastie:

  KN-C č. 299/10- zastavané plochy a nádvoria

  KN-E č. 65 - trvalý trávny porast

  Druh, počet kusov drevín odvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou:

  Orech vlašský 1 ks – obvod kmeňa 115 cm

  Orech vlašský 1 ks- obvod kmeňa 130 cm

   

  Dôvod výrubu:

  Na parc. č. 299/10- strom korunou poškodzuje strechu a žľaby budovy, a korene zasahujú pod budovou denného stacionára.

  Na parc. č. 64/2 – na kmene sa nachádzajú poškodenia, dutiny a glejotok. Dutiny v kmeni a dutiny v korune stromu v kombinácii so zamokajúcou zrážkovou vodou podporujú rozvoj hnilobných procesov, čo je príčinou zhoršenej stability stromu a je pravdepodobnosť, že sa pri silnejšom vetre zrúti.

  Podľa §82 ods. 7 zákony o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

  Termín zverejnenia: od 07.03.2019 do 14.03.2019

   

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne:

  na adresu Obecný úrad Ňárad, č. 78, 93006

  alebo

  na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   

  Na vedomie: Obec Sap, 930 06 Sap 48

                                                                                                           

  Jozef L u k á cs

                                                                                                            starosta obce

   

   

   

   

   

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00