• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  NÁVRH Záverečný účet Obce ŇÁRAD za rok 2018

  NÁVRH

  Záverečný účet Obce ŇÁRAD

  za rok 2018

         
     
   
       

   

   

   

   

   

   

   

   

  Predkladá : Jozef Lukács, starosta obce

  Spracoval: Veronika Nagy

  V Ňárade dňa 03.05.2019

  Návrh záverečného účtu bol

  -        vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.05.2019

  -        zverejnený na webovom sídle obce dňa 06.05.2019

  Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

   

  Záverečný účet obce za rok 2018

   

   

  OBSAH :

   

  1. Rozpočet obce na rok 2018
  1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
  1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
  1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
  1. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
  1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
  1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
  1. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
  1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
  1. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
  1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
   1. zriadeným a založeným právnickým osobám
   2. štátnemu rozpočtu
   3. štátnym fondom
   4. rozpočtom iných obcí
   5. rozpočtom VÚC
   6. ostatným subjektom mimo VS
  1. Hodnotenie plnenia programov obce


  Záverečný účet obce za rok 2018

  1. Rozpočet obce na rok 2018

  Základným   nástrojom finančného hospodárenia obce bol  rozpočet  obce na rok 2018.

  Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový a finančný rozpočet ako schodkový.

  Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

  Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2017 uznesením č. 248/30OZ/2017

  Rozpočet bol zmenený trikrát:

  -        prvá zmena schválená dňa 12.03.2018 uznesením č. 269/32OZ/2018

  -        druhá zmena schválená dňa 03.05.2018 uznesením č. 282/34OZ/2018

  -        tretia zmena schválená dňa 15.10.2018 uznesením č. 307/390OZ/2018

  Rozpočet obce k 31.12.2018

   

   

   

  Schválený

  rozpočet

  Schválený rozpočet

  po poslednej zmene

  Príjmy celkom 642 000,00 881 000,00
  z toho :    
  Bežné príjmy 376 800,00 388 560,00
  Kapitálové príjmy 265 200,00 217 025,00
  Finančné príjmy 0,00 275 415,00
  Výdavky celkom 642 000,00 881 000,00
  z toho :    
  Bežné výdavky 362 700,00 363 995,00
  Kapitálové výdavky 271 500,00 348 380,00
  Finančné výdavky 7 800,00 168 625,00
  Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00

   

   


  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene   v Eur Skutočnosť k 31.12.2018     v Eur % plnenia
  881 000,00 738 367,25 83,81

   

  Z rozpočtovaných celkových príjmov 881 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 738 367,25 EUR, čo predstavuje 83,81 % plnenie.

   

  1. 1.Bežné príjmy

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene v Eur Skutočnosť k 31.12.2018         v Eur % plnenia
  376 800,00 348 488,60 92,49

   

  Z rozpočtovaných bežných príjmov 376 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 348 488,60 EUR, čo predstavuje 92,49 % plnenie.

  1. a)daňové príjmy

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene       v Eur Skutočnosť k 31.12.2018           v Eur % plnenia
  216 225,00 222 994,23 103,13

   

  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

  Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 170 657,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 177 714,18 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,13 %.

   

  Daň z nehnuteľností

  Z rozpočtovaných 32 580,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32 937,84 EUR, čo predstavuje 101,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27 731,74 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 181,05 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 25,05 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 206,15 EUR.

   

  Daň za psa

  Z rozpočtovaných 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 567,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 82,41 %

   

  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

  Z rozpočtovaných 12 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 775,21 EUR, čo predstavuje 94,96 % plnenie.

  K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO v sume 963,60 EUR.

  1. b)nedaňové príjmy:

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia
  75 388,00 80 832,42 107,22

  Príjmy z  vlastníctva majetku

  Z rozpočtovaných 53 386,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 53 206,69 EUR, čo je 99,66 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 37 245,13 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 14 672,56 EUR a príjem z prenajatých strojov v sume 1 289,00 EUR.

   

  Administratívne poplatky

  Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 551,50 EUR, čo je 51,72 % plnenie.

  Poplatky za pedaj výrobkov,tovarov

  Z rozpočtovaných 12 223,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 20 575,83 EUR, čo je 168,34 % plnenie.

   

  Príjmy z vkladov

  Z rozpočtovaných 2,00 € nebolo žiadne plnenie.

   

  Iné nedaňové príjmy:

  Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 777,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 498,40 EUR, čo predstavuje 81,13 % plnenie.

  Ako iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, ako aj vrátené prostriedky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

   

  1. c)prijaté granty a transfery

  Z rozpočtovaných grantov a transferov 96 947,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 44 661,95 EUR, čo predstavuje 46,07 % plnenie.

  P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel
  1. MŠVVaŠ SR- Okresný úrad TT 830,00 Výchova   a vzdelávanie -5 ročné deti
  3. Ministerstvo dopravy, VaRR SR 699,30 stavebný poriadok
  4. Ministerstvo dopravy, VaRR SR 27,22 špec. stav. úrad – CD a PK
  5. MV SR- Okresný úrad   DS 257,90 REGOB+RA
  6. MV SR- Okresný úrad DS 526,86 Voľby
  7. Okresný úrad ŽP TT 58,63 rozvoj životného prostredia
  8. Implementačná agentúra MPSVaR 12 666,00 Opatrovateľská služba
  9. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 DHZ
  10. ÚPSVaR DS 17 354,31 Aktivačné práce
  11. Environmentálny fond 4 743,19 Program obnovy dediny
  12. Úrad vlády 1 500,00 Podp.kult.národn.menšín: detský tábor
  13. Úrad vlády 500,00 Podp.kult.národn.menšín: divadelná skupina
  14. Trnavský samosprávny kraj 500,00 Oslavy na 550. výročie 1. pís. spomenutia obce
  15. Trnavský samosprávny kraj 600,00 Športová olympiáda
  16. Nadácia Bethlen Gábor 1562,60 Rekonštrukcia TJ
  17. Nadácia Bethlen Gábor 467,97 Obecné noviny
  18. Nadácia Bethlen Gábor 467,97 Ozvučovacia technika
  19. SPP 500,00 Obecný deň
    Spolu 44 661,95  

  Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

  1. 2.Kapitálové príjmy:

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene v EUR Skutočnosť k 31.12.2018       v EUR % plnenia
  217 025,00 144 193,27 66,44

  Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 217 025,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 144 193,17 EUR, čo predstavuje 66,44% plnenie.

  Príjem z predaja pozemkov

  Z rozpočtovaných 15 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 005,00 EUR, čo predstavuje 32,93 % plnenie.

   

  Granty a transfery

  Z rozpočtovaných 201 825,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 139 188,27 EUR, čo predstavuje 68,96 % plnenie.

  Prijaté granty a transfery

   

  Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
  MV SR 30 000,00 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
  Pôdohospodárska platobná agentúra 98 188,27 Modernizácia miestnej infraštruktúry
  Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny 11 000,00 Motorové vozidlo na sociálne účely

   

   

  1. 3.Príjmové finančné operácie:

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia
  275 415,00 245 685,38 89,21

  Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 275 415,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 245 685,38 EUR, čo predstavuje 89,21 % plnenie.

  V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky: dotácia z Nadácie Bethlen Gábor na rekonštrukciu materskej školy v sume 114 598,59 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..  

  V roku 2018 bol prijatý krátkodobý úver spolu v sume 130 369,39 EUR:

  1. Na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu s názvom „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad“ podporovaný nenávratným finančným príspevkom z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vo výške 98 188,27.
  2. Na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad“ podporovaný nenávratným finančným príspevkom z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Obec podpísala úverovú zmluvu na sumu 62 636,59 €, z ktorej bola k 31.12.2018 čerpaná suma 32 181,12 €.

  Medzi príjmové finančné operácie patra aj kaucie za 8 BJ, ktoré neboli rozpočtované, plnenie je 717,40 EUR.

  3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene   v EUR Skutočnosť k 31.12.2018     v EUR % čerpania
  881 000,00 716 772,57 81,36

  Z rozpočtovaných celkových výdavkov 881 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 716 772,57 EUR, čo predstavuje 81,36 % čerpanie.

  1. 1.Bežné výdavky

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene v EUR Skutočnosť k 31.12.2018     v EUR % čerpania
  363 995,00            315 835,74     86,77

  Z rozpočtovaných bežných výdavkov 363 995,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 315 835,74 EUR, čo predstavuje 86,77 % čerpanie.

  Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

   

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

  Z rozpočtovaných výdavkov 128 800,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 122 927,82 EUR, čo je 95,44 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov aparátu Obecného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, materskej školy a ekodvora.

   

  Poistné a príspevok do poisťovní  

  Z rozpočtovaných výdavkov 45 352,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 43 068,34 EUR, čo je 94,96 % čerpanie.

  Tovary a služby

  Z rozpočtovaných výdavkov 170 918,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 125 284,91 EUR, čo je 73,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

  Bežné transfery

  Z rozpočtovaných výdavkov 13 925,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 21 623,85 EUR, čo predstavuje 155,29 % čerpanie.

  Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými    finančnými výpomocami

  Z rozpočtovaných výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 930,82 EUR, čo predstavuje 58,62 % čerpanie.

                                          

  1. 2.Kapitálové výdavky

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene     v EUR Skutočnosť k 31.12.2018     v EUR % čerpania
  348 380,00 294 638,16              84,57

  Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 348 380,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 294 638,16 EUR, čo predstavuje 84,57 % čerpanie.

  Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:

  1. a)Nákup pozemkov

  Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma 223,33 EUR, čo predstavuje 5,58 % čerpanie.

  1. b)Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

  Z rozpočtovaných 31 500,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma 31 594,39 EUR, čo predstavuje 100,30 % čerpanie.

  1. c)Modernizácia miestnej infraštruktúry s projektovou dokumentáciou

  Z rozpočtovaných 104 000,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma 97 652,27 EUR, čo predstavuje 93,90 % čerpanie.

  1. d)Obytná zóa 15RD- inžinierke siete

  Z rozpočtovaných 11 000,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma 1 340,00 EUR, čo predstavuje 12,18 % čerpanie.

  1. e)Revitalizácia verejného priestranstva

  Z rozpočtovaných 65 700,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma 31 282,12 EUR, čo predstavuje 47,61 % čerpanie.

  1. f)Kamerový systém v obci

  Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma 2 365,14 EUR, čo predstavuje 118,26 % čerpanie.

  1. g)Rekonštrukcia Materskej školy

  Z rozpočtovaných 115 600,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma 115 600,61 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

  1. h)Obstaranie vozidla na sociálne účely

  Z rozpočtovaných 14 580,00 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma 14 580,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

   

  1. 3.Výdavkové finančné operácie

   

  Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania
  168 625,00                  106 298,67              63,04

  Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 168 625,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 106 298,67 EUR, čo predstavuje 63,04 % čerpanie.

  Uvedené čerpanie predstavuje splácanie istiny z prijatého úveru ŠFRB vo výške 7 393,00 EUR, slácanie istiny úveru na predfinancovanie realizácie projektu s názvom „Modernizácia miestnej infraštruktúry vo výške 98 188,27 a vrátené kaucie vo výške 717,40.

  Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek je prílohou Záverečného účtu.

                                                                                     

  4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

   

  Hospodárenie obce

   

  Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

   
  Bežné príjmy spolu 348 488,60
  Bežné výdavky spolu 315 835,74
  Bežný rozpočet 32 652,86
  Kapitálové príjmy spolu 144 193,27
  Kapitálové výdavky spolu 294 638,16
  Kapitálový rozpočet -150 444,89
  Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -117 792,03
  Vylúčenie z prebytku 2 523,24
  Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -120 315,27
  Príjmové finančné operácie 245 685,38
  Výdavkové finančné operácie 106 298,67
  Rozdiel finančných operácií 139 386,71
  Príjmy spolu   738 367,25
  VÝDAVKY SPOLU 716 772,57
  Hospodárenie obce 21 594,68
  Vylúčenie z prebytku 2 523,24
  Upravené hospodárenie obce 19 071,44

   

   

  Schodok rozpočtu v sume -117 792,03 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :    

  -        z  návratných zdrojov financovania: 31 182,12 EUR

  -        z finančných operácií (nevyčerpané účelovo určené FP na rekonštrukciu MŠ z roku 2017): 114 598,59EUR

     Schodok rozpočtuzistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :

  -        nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 2 523,24 EUR

  ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 19 071,44 EUR, navrhujeme použiť na :

  -        tvorbu rezervného fondu                                        

   

  5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

  Rezervný fond

  Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia ods. 4 § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                               

                                                                                                                                            

  Fond rezervný Suma v EUR
  ZS k 1.1.2018 21 282,74
  Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 0,00          
  Úbytky  - použitie rezervného fondu : 0,00    
  KZ k 31.12.2018 21 282,74    

   

   

  Sociálny fond

   

  Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a

  o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorný predpis o zásadách pre tvorbu a použitie sociálneho fondu obce.

  Sociálny fond Suma v EUR
  ZS k 1.1.2018 2 978,55
  Prírastky - povinný prídel -       %                   1 108,20                                  
  Úbytky  - stravovanie                   506,68
                 - starostlivosť o zamestnancov 3 500,00
  KZ k 31.12.2018 80,07

   

   

  Fond prevádzky, údržby a opráv

  Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

  Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

                                                                                                                                                        

  Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR
  ZS k 1.1.2018 3 154,20    

  Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške

  0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu

  2 523,24    
  Úbytky  - použitie fondu 0,00    
  KZ k 31.12.2018 5       677,44    

  6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

   

  A K T Í V A 

  Názov   ZS   k 1.1.2018 v EUR KZ   k 31.12.2018 v EUR
  Majetok spolu 2 356 434,39 2 527 032,02
  Neobežný majetok spolu 2 202 995,42 2 468 117,02
  z toho :    
  Dlhodobý hmotný majetok 2 082 634,27 2 347 770,08
  Dlhodobý finančný majetok 120 361,15 120 346,94
  Obežný majetok spolu 152 752,91 57 654,43
  z toho :    
  Krátkodobé pohľadávky 3 829,20 5 176,90
  Finančné účty 148 923,71 52 477,53
  Časové rozlíšenie 686,06 1 260,57

   

  P A S Í V A

  Názov ZS   k 1.1.2018 v EUR KZ   k 31.12.2018 v EUR
  Vlastné imanie a záväzky spolu 2 356 434,39 2 527 032,02
  Vlastné imanie 1 548 831,10 1 574 397,87
  z toho :    
  Výsledok hospodárenia -39 043,25 22 873,04
  Záväzky 398 474,04 306 366,38
  z toho :    
  Rezervy 800,00 700,00
  Dlhodobé záväzky 256 517,33 247 935,73
  Krátkodobé záväzky 141 156,71 25 549,53
  Bankové úvery a výpomoci 0,00 32 181,12
  Časové rozlíšenie 409 129,25 646 267,77

   

   

  7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

  Stav záväzkov k 31.12.2018      
  Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR z toho v   lehote splatnosti z toho po lehote splatnosti
  Druh záväzkov voči:      
  prijaté preddavky od nájomcov 8BJ 1 083,72 1 083,72 0,00
  záväzky voči zamestnancom 9 733,11 9 733,11 0,00
  záväzky voči poisťovniam 5 678,23 5 678,23 0,00
  záväzky voči daňovému úradu 1 401,32 1 401,32 0,00
  ostatné záväzky (zrážky zo mzdy,mylná pl.) 87,52 87,52 0,00
  ostatné dane a poplatky (RTVS) 76,67 76,67 0,00
  záväzky zo sociálneho fondu 80,07 80,07 0,00
  záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 243 447,88   243 447,88 0,00
  záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné 6 219,30 6 219,30 0,00
  fond opravy a údržby- 8 BJ 5677,44     5677,44 0,00
  Záväzky spolu k 31.12.2018 273 485,26 273 485,26 0,00

   

  Stav úverov k 31.12.2018

  Veriteľ

  Účel

  Výška poskytnutého úveru

  Ročná splátka istiny

  za rok 2018

  Ročná splátka úrokov

  za rok 2018

  Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018

  Rok

  splatnosti

  Slovenská záručná a rozvojová banka predfinancovanie realizácie projektu z NPF na „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad“ 98 188,27 98 188,27 293,58 0,00

  01/2020

  Slovenská záručná a rozvojová banka predfinancovanie realizácie projektu z NPF:„“Revitalizácia verejného priestranstva“ 32 181,12 0,00 114,76 32 181,12 01/2020

  Obec uzatvorila v roku 2018 2 krátkodobé zmluvy o úvere s dobou splatnosti do 31.01.2020, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Ide o nasledujúce úvery:

  1. Na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu s názvom „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad“ podporovaný nenávratným finančným príspevkom z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie č. 7, Podopatrenie 7.2 vo výške 98 188,27. Zostatok tohto úveru k 31.12.2018 je 0,00 €, nakoľko projekt bol úspešne realizovaný, PPA poskytla NFP, z čoho Obec splácala celú výšku úveru.
  2. Na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad“ podporovaný nenávratným finančným príspevkom z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie č. 7, Podopatrenie 7.2 Obec podpísala úverovú zmluvu na sumu 62 636,59 €, z ktorej bola k 31.12.2018 čerpaná suma 32 181,12 €. Projekt k 31.12.2018 nebol dokončený, predpokladaný termín dokončenia projektu a  prijatia NFP je II. polrok/2019.

   

  Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

     Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

  1. celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
  2. suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
  1. a)Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
  Text Suma v EUR
  Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017: 374 985,15
  Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:  
  -  zostatok istiny z bankových úverov 32 181,12
  -  zostatok istiny z pôžičiek  
  -  zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
  -  zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
  -  zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
  -  zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 243 447,88
  -  zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
  Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 275 629,0
  Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:  
  -  z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 243 447,88
  -  z úveru z Environmentálneho fondu  
  -  z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 32 181,12
  Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 275 629,00
  Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 0,00
  Zostatok istiny k 31.12.2018 Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017

  § 17 ods.6 písm. a)

  32 181,12 374 985,15 8,58 %

   

  Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

  1. b)Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
  Text Suma v EUR
  Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017: 374 985,15
  Bežné príjmy obce znížené o:  
  -  dotácie na prenesený výkon štátnej správy 23 468,81
  -  dotácie zo ŠR a EU 79 616,55
  -  účelovo určené granty 4 605,41
  -  Dotácia zo štátneho účelového fondu 138 330,00
  Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017 246 020,77
  Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017 128 964,38
  Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  
  -  821004  
  -  821005  
  -  821007  
  -  821009  
  -  651002 408,34
  -  651003  
  -  651004  
  Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 408,34
  Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018 Skutočné upravenébežné príjmy k 31.12.2017 § 17 ods.6 písm. b)
  408,34 128 964,38 0,32 %

  Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

  8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

  Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

  9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

  Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2017, ktorým sa upravujú podmienky

  poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ňárad právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. K 31.12.2018 boli všetky dotácie vyúčtované v súlade s VZN.

  Žiadateľ dotácie

  Účelové určenie dotácie

   

  Suma poskytnutých finančných prostriedkov

  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

  Rozdiel

  - bežné výdavky pre TJ OFC SAP 15 145,00 15 145,00 0,00
  - bežné výdavky pre Detský klub 800,00 800,00 0,00

  10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

   

  Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

  11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

   

  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
  6. finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS

  V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

  1. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

  Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby, nemá žiadne rozpočtové organizácie. Je zriaďovateľom Materskej školy bez právnej subjektivity.

  1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

  Poskytovateľ

   

   

    

      

  Účelové určenie grantu, transferu

  - bežné výdavky = BV

  - kapitálové výdavky = KV

  Suma   poskytnutých

  finančných prostriedkov

  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel
  MŠVVaŠ SR- Okresný úrad TT Výchova   a vzdelávanie -5 ročné deti 830,00 830,00 0,00
  Ministerstvo dopravy, VaRR SR stavebný poriadok 699,30 699,30 0,00
  Ministerstvo dopravy, VaRR SR špec. stav. úrad – CD a PK 27,22 27,22 0,00
  MV SR- Okresný úrad   DS REGOB+RA 257,90 257,90 0,00
  MV SR- Okresný úrad DS Voľby 526,86 526,86 0,00
  Okresný úrad ŽP TT rozvoj životného prostredia 58,63 58,63 0,00
  Implementačná agentúra MPSVaR Opatrovateľská služba 12 666,00 12 666,00 0,00
  Dobrovoľná požiarna ochrana SR DHZ 1 400,00 1 400,00 0,00
  ÚPSVaR DS Aktivačné práce 17 354,31 17 354,31 0,00
  Úrad vlády Podp.kult.národn.menšín: detský tábor 1 500,00 1 500,00 0,00
  Úrad vlády Podp.kult.národn.menšín: divadelná skupina 500,00 500,00 0,00
  MV SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice- KV 30 000,00 30 000,00 0,00
  Pôdohospodárska platobná agentúra Modernizáciia miestnej infraštruktúry- KV 98 188,27 98 188,27 0,00
  Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR Motorové vozidlo na sociálne účely 11 000,00 11 000,00 0,00
  1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

  Poskytovateľ

   

   

    

      

  - 1 -

  Účelové určenie grantu, transferu

  - bežné výdavky = BV

  - kapitálové výdavky = KV

  Suma   poskytnutých

  finančných prostriedkov

  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

  Rozdiel

  Environmentálny fond Program obnovy dediny 4 743,19 4 743,19 0,00
  1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

  -

  1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

  VÚC

  Účelové určenie grantu, transferu

  - bežné výdavky = BV

  - kapitálové výdavky = KV

  Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  

  Rozdiel

  Trnavský samosprávny kraj Oslavy na 550. výročie 1. pís. spomenutia obce 500,00 500,00 0,00
  Trnavský samosprávny kraj Športová olympiáda 600,00 600,00 0,00
  1. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS

  Subjekt

  Účelové určenie grantu, transferu

  - bežné výdavky = BV

  - kapitálové výdavky = KV

  Suma poskytnutých finančných prostriedkov

  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  

  Rozdiel

  )

  Nadácia Bethlen Gábor Rekonštrukcia TJ 1562,60 1562,60 0,00
  Nadácia Bethlen Gábor Obecné noviny 467,97 467,97 0,00
  Nadácia Bethlen Gábor Ozvučovacia technika 467,97 467,97 0,00
  SPP Obecný deň 500,00 500,00 0,00

  12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu        

   

  Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 426/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňuje programový rozpočet.

              Podrobný rozpis čerpania rozpočtu podľa rozpočtových klasifikácií je uvedený v Prílohe č. 1 Záverečného účtu.

   

   

   

  13. Návrh uznesenia:

  Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce:

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018.

   

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

   

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 19 071,44 EUR..

  Vypracovala: Veronika Nagy      

                                                                         Predkladá:                                                      

  V Ňárade, 03.05.2019                       

                                                                                                 .....................................

                                                                                                          Jozef Lukács

                                                                                                            starosta obce

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00