• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Individuálna výročná správa obce ŇÁRAD za rok 2018

  Individuálna

  výročná správa

  obce ŇÁRAD

  za rok2018

   

   

   

   

   

   

   

   

  OBSAH                                                                                                                          str.

  1. Úvodné slovo starostu obce 2
  2. Identifikačné údaje obce4
  3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov4
  4. Poslanie, vízie, ciele 4
  5. Základná charakteristika obce5

     5.1. Geografické údaje                                                                                                    5

     5.2. Demografické údaje                                                                                                 7

     5.3. Ekonomické údaje                                                                                                    8

     5.4. Symboly obce                                                                                                           8

     5.5. Logo obce                                                                                                                 9

     5.6. História obce                                                                                                            9

     5.7. Pamiatky                                                                                                                  10

     5.8. Významné osobnosti obce                                                                                       10

  1. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 11

  6.1. Výchova a vzdelávanie                                                                                       11

  6.2. Zdravotníctvo                                                                                                      11

       6.3. Sociálne zabezpečenie                                                                                             12

       6.4. Kultúra                                                                                                                     12

     6.5. Hospodárstvo                                                                                                           13

  1. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva13

     7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018                                                 13

     7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018                                               16

     7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021                                                                                 17

  1. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 17

       8.1. Majetok                                                                                                                   18

     8.2. Zdroje krytia                                                                                                           18

     8.3. Pohľadávky                                                                                                             19

       8.4. Záväzky                                                                                                                   19

  1. Hospodársky výsledok za rok 2018 - vývoj nákladov a výnosov20
   1. Ostatné dôležité informácie21

         10.1. Prijaté granty a transfery                                                                                     21

         10.2. Poskytnuté dotácie                                                                                               22

         10.3. Významné investičné akcie v roku 2018                                                             22

         10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti                                                                 23

         10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia                         23

  10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená             23
  1. Úvodné slovo starostu obce                                            

  Vážení spoluobčania,

  Vážení poslanci Obecného zastupiteľstva,

  predkladám Vám Výročnú správu obce Ňárad za rok 2018, ktorá predstavuje aktuálny stav z pohľadu dosiahnutých výsledkov obce v predchádzajúcom období.

  Výročná správa tvorí prehľad realizovaných aktivít a zároveň hodnotí plnenie implementácie významných investičných, kultúrnych a spoločenských aktivít, obsahuje základné informácie o obci, ekonomické informácie, je pravdivým a nestranným obrazom činnosti obce a výsledkov, ktoré obec za rok 2018 dosiahla.

  Aj v roku 2018 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme v rámci daných možností uspokojili potreby našich občanov.

  Nemenej dôležitou úlohou bolo riešenie chodu obce - Materskej školy, a otázka samosprávnych činností v oblasti životného prostredia, civilnej ochrany, stavebného úradu, registra pobytu a obyvateľov a samotného fungovania obecného úradu.

              Ako každý rok aj v tomto roku boli zorganizované dnes už tradičné podujatia: Deň matiek, MDŽ, Maškarný ples, Osalvy osobnosti obce, Majáles, Obecná športová olympiáda, Deň detí, Obecný deň, Deň dôchodcov, Mikulášska oslava, Predvianočné podujatie, koncerty. Z pohľadu podujatí rok 2018 bol výnimočný, nakoľko v tomto roku sme oslavovali 550. výročie 1. písomného spomenutia obce Ňárad.

  V obci sa popri zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky, údržby a opráv objektov a majetku obce, v rámci čerpania finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií a z vlastných rozpočtových zdrojov zrealizovali viaceré investičné aktivity v oblasti zhodnocovania majetku obce.

  Podarilo sa získať dotácie na investičné akcie: Rekonštrukcia požiarnej zbrojjnice v sume 30 000 Eur, Modernizácia miestnej infraštruktúry v sume 98 188,27 a na obstaranie motorového vozidna na sociálne účely v sume 11 000 Eur. Väčšia investičná aktivita s názvom projektu Revitalzácia verejného priestranstva, ktorá bude realiovaná z dotácie v sume

  62 636,59, ešte prebieha.

  Aj naďalej sa snažíme o čerpanie dotácií zo ŠR a fondov EÚ. Okrem investičných akcií, je potrebné, aby sme sa zameriavali aj na starostlivosť o verejné priestranstvá, verejnú zeleň, oprava a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, verejného osvetlenia a rozhlasu.

               Na záver mi dovoľte poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a všetkým, ktorí sa v roku 2018 aktívne zapájali do činnosti v obci Ňárad a tým pádom prispeli k jej rozvoju. Osobitné poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku patrí tým občanom, ktorí svojou dobrovoľníckou činnosťou prispeli k úspešnému napredovaniu obce.

                                                                                          Jozef Lukács

                                                                                          starosta obce Ňárad

  1. 2.Identifikačné údaje obce

  Názov:                                    Obec Ňárad

  Sídlo:                                      930 06 Ňárad č. 78

  IČO:                                        00305758       

  DIČ:                                        2021002192

  e-mail:                                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.        

  telefón:                                   031/5549202

  webová stránka:                     www.obecnarad.sk

  Kód obce:                               501930

  Názov kraja:                          Trnavský

  Názov okresu:                        Dunajská Streda        

  1. 3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

  Starosta obce:                        Jozef Lukács

  Obecné zastupiteľstvo:         

  do 04.12.2018:                                                                      od 04.12.2018

  zástupca starostu:      Mgr Gábor Nagy                              Ing. arch. Ladislav Ladacsi

                                     Izabela Bábicsová                              Juraj Écsy

                                     Juraj Écsy                                          Kornél Csicsay

                                     Ing. Alžbeta Feketeová                      Ing. Alžbeta Feketeová         

  Jozef Krajčík                                     Karol Nagy

                                     Ing. Mátyás Sándor                           Attila Illés

  Júlia Szabó                                        Peter Katona

  Hlavný kontrolór obce: Bc. Ildikó Bugárová

  V zmysle zákona o obecnom zriadení obec má dva orgány: obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie dané ústavou a zákonmi a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti či nadriadenosti. Obyvatelia obce nepriamo, prostredníctvom týchto dvoch orgánov vykonávajú samosprávu obce. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu.

  Obecný úrad sa organizačne člení na Sekretariát- Evidencia obyvateľstva -Dane a poplatky, Ekonomika- financie- majetok obce- personalistika a Stavebný úrad.

  Obec je zriaďovateľom Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským a Školskej jedálne (len výdajňa), do 31.08.2017 bola zriaďovateľom aj Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.            Súčasťou obecného úradu sú aj knižnica a ekodvor.

  1. 4.Poslanie, vízie, ciele

  Poslanie obce:

  Obec Ňárad je samostatný územný správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby majúce na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov.

              Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.

  Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku obce.

              Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.

  Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

              Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.

  Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.

              Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

              Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.

  Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

  Vízie obce:

  -        Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,

  -        Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a ostatným subjektom.

  -        Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných

  -        Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce.

  Ciele obce:

              Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci .

  Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Ňárad nasledovné zásady:

  -        plnenie právnych a ostatných požiadaviek,

  -        zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom,

  -        zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia a kvality života

  1. Základná charakteristika obce
  1. 5.1Geografické údaje

              Územie obce Ňárad je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, a to katastrálne územie Ňárad.

  Obec Ňárad sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia SR obec na úrovni NUTS 3 patrí do Trnavského kraja, na úrovni okresov obec Ňárad sa nachádza v okrese Dunajská Streda.

  Celková výmera územia obce je 1045 ha.

  Územie obce je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je súčasťou podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina. Z častí Podunajskej roviny do riešeného územia zasahuje Čiližská mokraď. Nadmorská výška k.ú. obce je 113 m.

  Obec Ňárad zo severu susedí s obcou Baloň, z východnej strany s obcou Medveďov, zo západu s obcou Gabčíkovo a z južnej strany s obcou Sap.

  Na základe klimatickogeografických typov Slovenska študované územie leží v suchej až mierne suchej oblasti a prevažne teplej nížinnej klímy.

  Bonita poľnohospodárskych pôd je vysoká – v riešenom území sa nachádzajú produkčné pôdy.

  V riešenom území sa vyskytujú významné zásoby štrkopieskov nadregionálneho významu na báze riečnych náplavov Dunaja

  Katastrálne územie obce patrí do povodia toku Dunaj (rieka Dunaj tečie v tesnej blízkosti obce (1,5 km južne od obce). Cez riešené územie preteká viac odvodňovaco-zavlažovacích kanálov, z ktorých najvýznamnejšie sú Chotárny kanál, kanál Ňárad – Vrbina, Smradľavý kanál, kanál Medveďov – Vrbina.

  V oblasti, kde leží obec Ňárad, sú lokalizované aj významné zdroje kvalitnej pitnej vody. K.ú. obce spadá do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.

  Súradnice obce: 47°50′12″S  17°36′36″V

  Satelitná mapa

  Mapa: Poloha obce Ňárad na Slovensku vo vzťahu k hlavnému mestu, krajskému centru a okresnému mestu

  1. 5.2Demografické údaje

  Pri SODB v roku 2011 obec mala 651 trvalé bývajúcich obyvateľov. Počet obyvateľov k 31.12.2018 je 621 osôb.

  V strednodobom horizonte sa očakáva stabilizácia počtu obyvateľstva obce (k tomu by mal prispievať aj vytvorenie stavebných pozemkov v obci) na úrovni okolo 700.

  Podľa SODB 2011 v náboženskej štruktúre obyvateľstva obce dominujú obyvatelia, ktorí sa prihlasujú k rímskokatolíckej cirkvi (tvoria 81,3 % obyvateľstva obce). Počet osôb bez náboženského vyznania je 28.

  Ekonomická a sociálna situácia obyvateľov obce sa nevyhnutne odráža na spoločenskom vedomí i správaní. Zmenená životná situácia má vplyv na hodnotenie prebiehajúcich zmien a utvára novú spoločenskú klímu vrátane populačnej.

  Veľké množstvo rozličných foriem demografickej dynamiky možno rozdeliť do troch kategórií pohybu: prirodzený pohyb obyvateľstva, mechanický pohyb obyvateľstva, sociálno-ekonomický pohyb obyvateľstva.

  Vývoj počtu narodených v obci Ňárad v období 2008-2018

  Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Počet narodených v priebehu roka 2 9 3 3 6 3 2 1 7 4 2

  Vývoj počtu zomretých v obci Ňárad v období 2008-2018

  Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Počet úmrtí v priebehu roka 10 4 10 6 10 7 9 7 2 9 7

  Vývoj počtu prisťahovaných do obce Ňárad v období 2008-2018

  Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Počet prisťahovaných v priebehu roka 5 10 13 6 8 6 10 5 15 13 12

  Vývoj počtu odsťahovaných z obce Ňárad v období 2008-2018

  Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Počet odhlásených v priebehu roka 2 8 6 10 7 8 8 7 16 9 10

  Vývoj počtu obyvateľov:

  Rok Počet obyvateľov
  2008 639
  2009 645
  2010 645
  2011 638
  2012 634
  2013 628
  2014 622
  2015 615
  2016 619
  2017 622
  2018 621

  Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 62 obyvateľov na 1 km2

  1. 5.3Ekonomické údaje

              V roku 2011 bolo v obci 306 ekonomicky aktívnych osôb. Miera ekonomickej aktivity obyvateľov obce bola 47 %. V čase SODB 2011 v obci bolo 37 nezamestnaných, čo predstavovalo 12,1 % ekonomicky aktívnych osôb. Od tohto obdobia miera nezamestnanosti má klesajúcu tendenciu.. Počet dlhodobo nezamestnaných k 31.12.2018 bol 1 občan.

              Obec úzko spolupracuje s ÚPSVaR Dunajská Streda a pomáha zaraďovať dlhodobo nezamestnaných formou organizovania aktivačných prác, hlavne podľa § 10 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 50j, § 52, § 52a a § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Čo sa týka hospodársko-ekonomického potenciálu, poľnohospodárstvo je najrozšírenejšou aktivitou v tomto území.

  1. 5.4Symboly obce

  Obecnými symbolmi sú:

  Erb obce Ňárad: V červenom erbovom štíte, na zelenom trávniku tri zlaté klasy medzi dvomi časťami pluhu: z ľavej strany je čerieslo a  z pravej lemeš, obidve bielej farby, kolmo postavené, hrotom smerujúcim nahor.

  Lemeš a čerieslo symbolizujú prevažne poľnohospodárske zameranie obyvateľov obce v minulosti.

  -                    Vlajka obce Ňárad: vlajku obce tvoria päť pozdľžne         pruhy: červený, biely, žltý, biely, zelený. Vlajka je   zakončená tromi cípmi. Je zosúladená s erbom obce.

  Štandarda starostu: V strede zástavy v štvorcovom poli je erb  

  obce. Okolo tohto pola je lem vo farbách obecnej vlajky.

  -                   

  -                   Pečať obce Ňárad: Súčasná okrúhla pečať má priemer 35 mm.

              V strede pečate sa nachádza motív erbu s orámovaným            

             vonkajším kruhopisom v dolnej časti:OBEC ŇÁRAD,
              v hornej časti s jednou bodkou.

              Používa sa v červenej atramentovej farbe.

  1. 5.5Logo obce

              Logo obce je totožné s erbom obce.

   

  1. 5.6História obce

              Prvú zmienku o Ňárade nájdeme z roku 1468 (Nyárad), neskôr odvolávku z rokov 1473 a 1474, roku 1481 sa spomína v tvare Nyarag, roku 1485 Nyarasd (tu zrejme ide o chybu, pretože Nyárasd - Topoľníky je názov inej obce).

  Podľa súpisu z roku 1544 boli zemepánmi Tomáš Kamarjay a Gašpar Lipchey. Z roku 1646 pochádza zaujímavý záznam v zápisnici Rábskej župy, ktorým župan napomína obyvateľov Ňáradu, aby si konečne zvolili richtára, lebo ako vysvitlo, Ňárad v tom čase už 50 rokov richtára nemal.

              V roku 1715 mala 2 zemanské a 5 poddanských domácností, v roku 1828 mala 67 domov a 430 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

  Potom sa stali zemepánmi lllésházyovci a neskôr ženská vetva rodu Batthyányiovcov. V roku 1898 ju totiž, zdedila Vilma Batthyányiová vydatá za Aladára Bethlena. V roku 1850 veľká povodeň spustošila polovicu obce.

              Prvý zväzok Etymologického slovníka zemepisných názvov (Budapešť, 1988) vysvetľuje názov takto: Csiliznyárad, obec na Slovensku na Žitnom Ostrove južne od Dunajskej Stredy; Topoľovec. Miestny názov Nyárad pochádza od maďarského pomenovania topoľa (nyár, nyárfa). Názov Čiliz poukazuje na polohu obce v Medzičilizi.

              Z lexikónu dejín územnej správy, ktorý vyšiel v redakcii Mihálya Gyalayho v Budapešti roku 1989 vyplýva, že od roku 1468 bola obec nazývaná Nyárad alebo Nyarald, od roku 1723 Nyárad a od 3. októbra 1908 dostala názov Csiliznyárad, aby bola odlíšená od ostatných obcí s názvom Nyárad, ktorých bolo v Uhorsku osem. Po vzniku Československej republiky bol používaný paralelný názov Čilizský Nárad (1927), po roku 1938, keď oblasť znova pripadla Maďarsku, až po koniec vojny niesla obec meno Csiliz-Nyárad a roku 1948 bola z úradnej moci „prekrstená" na Topoľovec. Od roku 1990 sa používajú paralelné názvy Ňárad / Nyárad. Územne a správne patrila obec do Rábskej stolice, od roku 1939 do roku 1945 do Komárňanskej župy, neskôr krátky čas k Čalovskému (Veľkomederskému) okresu.

  V roku 1967 tu vybudovali tehelňu.

  1. 5.7Pamiatky

              V obci je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, ktorý bol postavený z verejnej zbierky v rokoch 1929-1939 v modernom štýle. Oblasť v čase výstavby kostola bola chudobnou oblasťou Žitného ostrova, preto dostal názov „Kostol chudobných“.

              V miestnom cintoríne sa nachádza pamätník obetiam

  1. a 2. Svetovej vojny a hrob podplukovníka Alojz Sebő Szini.

  1. 5.8Významné osobnosti obce

              V Ňárade sa narodil a je pochovaný hrdina bojov z revolučných rokov 1848-49 podplukovník Alajos (Alojz) Sebő Szini (1811-12.10.1882), ktorý v osobnom súboji zabil rakúskeho plukovníka Riedesela v bitke pri Tápióbicske  4. apríla 1849. Jeho hrob je dnes pútnické miesto.

  Obec každoročne  pripomenie významné výročie vypuknutia Uhorskej revolúcie a Národooslobodzovacieho boja v rokoch 1848-49.

  1. 6.Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
  1. 6.1Výchova a vzdelávanie

              Od 01.09.2017 výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje len Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským. V budove Materskej školy funguje Školská jedáleň ako výdajňa obedov pre žiakov a  zamestnancov materskej školy.

  Z dôsledku nedostatočnej naplnenosti a ekonomickej situácie v oblasti financovania základných škôl bola Základná škola s VJM v Ňárade so súhlasom Rady školy pri ZŠ, Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR dňom 31.08.2017.

              Do prvého ročníka 2017/2018 bolo zapísané 5 detí. Demografický vývoj obyvateľstva v obci ukazoval, že ani v nasledujúcich rokoch sa tieto ukazovatele nezmenia a za takýchto okolností Obec nebola schopná základnú školu dlhodobo financovať z vlastných rozpočtových prostriedkov.

              Vývoj počtu detí v MŠ a žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ňárad:

  Školský rok Počet detí v MŠ Počet žiakov v ZS
  2008/2009 23 27
  2009/2010 21 29
  2010/2011 20 25
  2011/2012 18 27
  2012/2013 18 25
  2013/2014 16 19
  2014/2015 13 16
  2015/2016 15 13
  2016/2017 18 8
  2017/2018 17 -
  2018/2019 14 -

  Výchova a vzdelávanie žiakov sú zabezpečené v Základnej škole Móra Kóczánas VJM v Čiližskej Radvani. Žiaci môžu navštevovať aj základné školy v meste Gabčíkovo a Dunajská Streda.

  Na základe analýzy doterajšieho vývoja v obci možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa

  bude orientovať naďalej na predškolskú výchovu detí.

  1. 6.2Zdravotníctvo

              Priamo v obci sa nenachádzajú zdravotnícke ambulancie, pre obyvateľov obce najbližšie zdravotné stredisko sa nachádza v Gabčíkove a Čilizskej Radvani s nasledovnými ambulanciami: obvodný lekár pre dospelých, detská ambulancia, zubná ambulancia, gynekológ a tiež lekáreň. Komplexnejšie zdravotné služby sú zabezpečené v okresnom centre Dunajská Streda a vo Veľkom Mederi.

              Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať na rozvoj zdravotnej starostlivosti.

  1. 6.3Sociálne zabezpečenie

  Obec nedisponuje zariadením sociálnych služieb.

  Na základe Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z. obec je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu.

  Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a aj v roku 2018 so spoluprácou s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnala v priemere 3,15 opatrovateľov na vykonávanie terénnej opatrovateľskej služby.

       Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na vykonávanie opatrovateľskej služby terénnou formou. Na zvýšenie kvality a zefektívnenie týchto služieb Obec pomocou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nakúpila motorové vozidlo so špeciálnym príslušenstvom – zabudovanou izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou. Vďaka tomu Obec môže poskytovať plnohodnotnú službu rozvozu stravy svojim občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a tým, ktorým zdravotný stav nedovoľuje zabezpečovať si pravidelné stravovanie.

  1. 6.4Kultúra

              Rozvoj miestnej kultúrnej činnosti, organizovanie umeleckej činnosti, kultúrnych podujatí, záujmových činností a súťaží, výstav, divadelných predstavení a koncertov zabezpečuje predovšetkým kultúrny dom (ktorý má kapacitu 100 miest).

  Tradičnými kultúrnymi akciami obce sú: Deň matiek, MDŽ, Maškarný ples, Osalvy osobnosti obce, Majáles, Obecná športová olympiáda, Deň detí, Obecný deň, Deň dôchodcov, Mikulášska oslava, Predvianočné podujatie, koncerty a v sledovanom roku sme oslavovali 550. výročie 1. písomného spomenutia obce Ňárad.

  V Obci funguje ja Obecná knižnica, kde sa nachádza približne 3200 zväzkov kníh.

              V obci fungujú rôzne aktívne kluby a združenia, ako Detský klub Csiliz, Csemadok, Obecný hasičský zbor, Združenie záhradkárov, CSEMADOK, Klub dôchodcov, Slovenský červený kríž, Telovýchovná Jednota Ňárad, Slovenský Červený kríž, Rákóczi Szövetség.

              Družobnou obcou Obce Ňárad je Tápióbicske (Maďarsko) s ktorou pestujeme veľmi dobré vzťahy. Obec poriada autobusové zájazdy pre spoluobčanov obce a navzájom sa navštevujeme pri významnejších udalostiach. Organizujeme spoločne kultúrne a športové podujatia a svoje skúsenosti si vymieňame.

  Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať naďalej prostredníctvom spoločensko-kultúrnych podujatí.

  6.5 Hospodárstvo

  Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:

  COOP Jednota Potraviny, Hostinec Topoľ, Penzión PLATAN- penzión a reštaurácia, Pekáreň Sándora Karola.

  Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

  Poľnohospodárske družstvo Medzičilizie a samostatne hospodáriaci roľníci.

       Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude naďalej orientovať na poľnohospodársku výrobu, výroba a predaj živočíšnych, rastlinných produktov.

  1. 7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

              Základným   nástrojom finančného hospodárenia obce bol  rozpočet  obce na rok 2018.

  Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový a finančný rozpočet ako schodkový.

  Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

  Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2017 uznesením č. 248/30OZ/2017

  Rozpočet bol zmenený trikrát:

  -        prvá zmena schválená dňa 12.03.2018 uznesením č. 269/32OZ/2018

  -        druhá zmena schválená dňa 03.05.2018 uznesením č. 282/34OZ/2018

  -        tretia zmena schválená dňa 15.10.2018 uznesením č. 307/390OZ/2018

  1. 7.1Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
   

  Schválený rozpočet

  Schválený rozpočet

  po poslednej zmene

  Skutočné

  plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov

  k 31.12.2018

  % plnenia príjmov/

  % čerpania výdavkov

  Príjmy celkom 642 000,00 881 000,00 738 367,25 83,81
  z toho :        
  Bežné príjmy 376 800,00 388 560,00 348 488,60 92,49
  Kapitálové príjmy 265 200,00 217 025,00 144 193,27 66,44
  Finančné príjmy 0,00 275 415,00 245 685,38 89,21
  Výdavky celkom 642 000,00 881 000,00 716 772,57 81,36
  z toho :        
  Bežné výdavky 362 700,00 363 995,00 315 835,74 86,77
  Kapitálové výdavky 271 500,00 348 380,00 294 638,16 84,57
  Finančné výdavky 7 800,00 168 625,00 106 298,67 63,04
  Rozpočet obce 0,00 0,00 21 594,68  

  Rozbor plnenia príjmov:

  1. 1.Bežné príjmy

  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

  Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 170 657,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 177 714,18 EUR.

  Daň z nehnuteľností

  Z rozpočtovaných 32 580,00 EUR bol skutočný príjem v sume 32 937,84 EUR. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27 731,74 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 181,05 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 25,05 EUR.

  Daň za psa

  Z rozpočtovaných 688,00 EUR bol skutočný príjem v sume 567,00 EUR.

  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

  Z rozpočtovaných 12 400,00 EUR bol skutočný príjem v sume 11 775,21 EUR.

  Príjmy z  vlastníctva majetku

  Z rozpočtovaných 53 386,00 EUR bol skutočný príjem v sume 53 206,69 EUR. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov: 37 245,13 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov: 14 672,56 EUR a príjem z prenajatých strojov:1 289,00 EUR.

  Administratívne poplatky

  Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem v sume 1 551,50 EUR.

  Poplatky za predaj výrobkov, tovarov

  Z rozpočtovaných 12 223,00 EUR bol skutočný príjem v sume 20 575,83 EUR.

  Príjmy z vkladov

  Z rozpočtovaných 2,00 € nebolo žiadne plnenie.

  Iné nedaňové príjmy:

  Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 777,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 498,40 EUR. Ako iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, ako aj vrátené prostriedky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

  Prijaté granty a transfery

  Z rozpočtovaných grantov a transferov 96 947,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 44 661,95 EUR.

  1. 2.Kapitálové príjmy:

  Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 217 025,00 EUR bol skutočný príjem v sume 144 193,17 EUR.

  Príjem z predaja pozemkov

  Z rozpočtovaných 15 200,00 EUR bol skutočný príjem v sume 5 005,00 EUR.

  Granty a transfery

  Z rozpočtovaných 201 825,00 EUR bol skutočný príjem v sume 139 188,27 EUR.

  1. 3.Príjmové finančné operácie:

  Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 275 415,00 EUR bol skutočný príjem v sume 245 685,38 EUR.

  V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky: dotácia z Nadácie Bethlen Gábor na rekonštrukciu materskej školy v sume 114 598,59 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..  

  V roku 2018 bol prijatý krátkodobý úver spolu v sume 130 369,39 EUR:

  Medzi príjmové finančné operácie patra aj kaucie za 8 BJ, ktoré neboli rozpočtované, plnenie je 717,40 EUR.

  Rozbor plnenia výdavkov:

  1. Bežné výdavky

  Z rozpočtovaných bežných výdavkov 363 995,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 315 835,74 EUR.

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

  Z rozpočtovaných výdavkov 128 800,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sumeme 122 927,82 EUR. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov aparátu Obecného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, materskej školy a ekodvora.

  Poistné a príspevok do poisťovní  

  Z rozpočtovaných výdavkov 45 352,00 EUR bolo skutočne čerpané 43 068,34 EUR.

  Tovary a služby

  Z rozpočtovaných výdavkov 170 918,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 125 284,91 EUR. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

  Bežné transfery

  Z rozpočtovaných výdavkov 13 925,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 21 623,85 EUR.

  Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami

  Z rozpočtovaných výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 2 930,82 EUR.

  1. 2.Kapitálové výdavky

  Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 348 380,00 EUR bolo skutočne čerpané v sume 294 638,16 EUR.

  Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:

  -        Nákup pozemkov

  Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bola skutočne čerpaná suma 223,33 EUR.

  -        Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

  Z rozpočtovaných 31 500,00 EUR bola skutočne čerpaná suma 31 594,39 EUR.

  -        Modernizácia miestnej infraštruktúry s projektovou dokumentáciou

  Z rozpočtovaných 104 000,00 EUR bola skutočne čerpaná suma 97 652,27 EUR.

  -        Obytná zóa 15RD- inžinierke siete

  Z rozpočtovaných 11 000,00 EUR bola skutočne čerpaná suma 1 340,00 EUR.

  -        Revitalizácia verejného priestranstva

  Z rozpočtovaných 65 700,00 EUR bola skutočne čerpaná suma 31 282,12 EUR.

  -        Kamerový systém v obci

  Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bola skutočne čerpaná suma 2 365,14 EUR.

  -        Rekonštrukcia Materskej školy

  Z rozpočtovaných 115 600,00 EUR bola skutočne čerpaná suma 115 600,61 EUR..

  -        Obstaranie vozidla na sociálne účely

  Z rozpočtovaných 14 580,00 EUR bola skutočne čerpaná suma 14 580,00 EUR.

  1. 3.Výdavkové finančné operácie

  Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 168 625,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 106 298,67 EUR.

  Uvedené čerpanie predstavuje splácanie istiny z prijatého úveru ŠFRB vo výške 7 393,00 EUR, slácanie istiny úveru na predfinancovanie realizácie projektu s názvom „Modernizácia miestnej infraštruktúry vo výške 98 188,27 a vrátené kaucie vo výške 717,40.

  1. 7.2Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

   

   

  Hospodárenie obce

   

  Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

   
  Bežné príjmy spolu 348 488,60
  Bežné výdavky spolu 315 835,74
  Bežný rozpočet 32 652,86
  Kapitálové príjmy spolu 144 193,27
  Kapitálové výdavky spolu 294 638,16
  Kapitálový rozpočet -150 444,89
  Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -117 792,03
  Vylúčenie z prebytku 2 523,24
  Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -120 315,27
  Príjmové finančné operácie 245 685,38
  Výdavkové finančné operácie 106 298,67
  Rozdiel finančných operácií 139 386,71
  Príjmy spolu 738 367,25
  VÝDAVKY SPOLU 716 772,57
  Hospodárenie obce 21 594,68
  Vylúčenie z prebytku 2 523,24
  Upravené hospodárenie obce 19 071,44

   

   

  Schodok rozpočtu v sume -117 792,03 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :    

  -        z  návratných zdrojov financovania: 31 182,12 EUR

  -        z finančných operácií (nevyčerpané účelovo určené FP na rekonštrukciu MŠ z roku 2017): 114 598,59EUR

  Schodok rozpočtuzistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :

  -        nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 2 523,24 EUR

  ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 19 071,44 EUR, navrhujeme použiť na :

  -        tvorbu rezervného fondu                                        

  1. 7.3Rozpočet na roky 2019 - 2021

                                         

    Skutočnosť k 31.12.2018

  Rozpočet

  na rok 2019

  Rozpočet

  na rok 2020

  Rozpočet

  na rok 2021

  Príjmy celkom 738 367,25 464 000,00 369 000,00 359 000,00
  z toho :        
  Bežné príjmy 348 488,60 358 907,00 359 000,00 359 000,00
  Kapitálové príjmy 144 193,27 72 637,00 10 000,00 0,00
  Finančné príjmy 245 685,38 32 456,00 0,00 0,00

   

    Skutočnosť k 31.12.2018

  Rozpočet  

  na rok 2019

  Rozpočet

  na rok 2020

  Rozpočet

  na rok 2021

  Výdavky celkom 716 772,57 464 000,00 367 000,00 357 000,00
  z toho :        
  Bežné výdavky 315 835,74 346 107,00 346 200,00 346 200,00
  Kapitálové výdavky 294 638,16 43 456,00 13 000,00 3 000,00
  Finančné výdavky 106 298,67 74 437,00 7 800,00 7 800,00
  1. 8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

              Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a v zmysle §20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR číslo 21572/2015-31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR číslo MF/16786/2007-31.

              Podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto prekladania účtovnej uzávierky pre obce sú upravené Opatrením MF SR číslo MF/21227/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31.

   

   

  1. 8.1Majetok

   

  Názov

  Skutočnosť

  k 31.12.2017

  Skutočnosť

  k 31.12.2018

  Majetok spolu 2 356 434,39 2 527 032,02
  Neobežný majetok spolu 2 202 995,42 2 468 117,02
  z toho :    
  Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
  Dlhodobý hmotný majetok 2 082 634,27 2 347 770,08
  Dlhodobý finančný majetok 120 361,15 120 346,94
  Obežný majetok spolu 152 752,91 57 654,53
  z toho :    
  Zásoby 0,00 0,00
  Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
  Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
  Krátkodobé pohľadávky 3 829,20 5 176,90
  Finančné účty 148 923,71 52 477,53
  Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00  
  Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00  
  Časové rozlíšenie 686,06 1 260,57

   

  1. 8.2Zdroje krytia

   

  Názov

  Skutočnosť

  k 31.12.2017

  Skutočnosť

  k   31.12.2018

  Vlastné imanie a záväzky spolu 2 356 434,39 2 527 032,02
  Vlastné imanie 1 548 831,10 1 574 397,87
  z toho :    
  Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
  Fondy 0,00 0,00
  Výsledok hospodárenia -39 043,25 22 873,04
  Záväzky 398 474,04 306 366,38
  z toho :    
  Rezervy 800,00 700,00
  Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
  Dlhodobé záväzky 256 517,33 247 935,73
  Krátkodobé záväzky 141 156,71 25 549,53
  Bankové úvery a výpomoci 0,00 32 181,12
  Časové rozlíšenie 409 129,25 646 267,77

   

   

  Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

   

  Je vykázaný prírastok na účte 021 v celkovej sume 245 843,57, ktorý vznikol zaradeným majetku do užívania: Modernizácia miestnej infraštruktúry (asfaltovanie ciest) vo výške 98 648,27, Rekonštrukcia materskej školy vo výške 115 600,61 , Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo výške 31 594,69 . Prírastok na účte na účte 022 v sume 2 365,14 €, ktorý vznikol zaradením kamerového systému obce do užívania a prírastok na účte 023 vznikol obstaraním motorového vozidla Dacia Dokker na sociálne účely.

  Obec prijala krátkodobé bankové úvery:

  -                  Na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu s názvom „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad“ podporovaný nenávratným finančným príspevkom z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie č. 7, Podopatrenie 7.2 vo výške 98 188,27. Zostatok tohto úveru k 31.12.2018 je 0,00 €, nakoľko projekt bol úspešne realizovaný, PPA poskytla NFP, z čoho Obec splácala celú výšku úveru.

  -                  Na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad“ podporovaný nenávratným finančným príspevkom z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie č. 7, Podopatrenie 7.2 Obec podpísala úverovú zmluvu na sumu 62 636,59 €, z ktorej bola k 31.12.2018 čerpaná suma 32 181,12 €. Projekt k 31.12.2018 nebol dokončený, predpokladaný termín dokončenia projektu a  prijatia NFP je II. polrok/2019.

   

  1. 8.3Pohľadávky

   

  Pohľadávky

  Zostatok

  k 31.12 2017

  Zostatok

  k 31.12 2018

  Pohľadávky do lehoty splatnosti 1 039,02 2 231,83
  Pohľadávky po lehote splatnosti 2 790,18 2 945,07
  1. 8.4Záväzky

   

  Záväzky

  Zostatok

  k 31.12 2017

  Zostatok

  k 31.12 2018

  Záväzky do lehoty splatnosti 398 474,04 273 485,26
  Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00
  1. 9.Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
  Názov

  Skutočnosť

  k 31.12.2017

  Skutočnosť

  k 31.12.2018

  Náklady   342 182,58
  50 – Spotrebované nákupy 52 163,75 44 866,05
  51 – Služby 97 189,89 59 883,71
  52 – Osobné náklady 205 900,86 175 982,31
  53 – Dane a poplatky 856,88 688,53
  54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 9 294,71 8 088,91
  55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 28 129,63 31 346,37
  56 – Finančné náklady 3 966,21 4 055,70
  57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00
  58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 11 039,44 17 271,00
  59 – Dane z príjmov 0,00 0,00
  Výnosy   365 05,62
  60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 1 007,46
  61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00
  62 – Aktivácia 0,00 0,00
  63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 221 736,02 224 690,64
  64 – Ostatné výnosy 28 723,22 77 231,75
  65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činn. a zúčtovanie časového rozlíšenia 800,00 800,00
  66 – Finančné výnosy 11,11 15,48
  67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00
  69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 118 227,77 61 310,29
  Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ -39 043,25 22 873,04

   

  Hospodársky výsledok (kladný) v sume 22 873,04 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

  Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:

  Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 342 182,58 €, čo predstavuje pokles nákladov oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 408 541,37 €. Rozdiel je vo výške 66 358,79 €

  Najväčšie rozdiely: spotreba materiálu: - 5 497,66 €, spotreba energie: - 1 800,04 €, ostatné služby: - 27 985,45 (v roku 2017 na účet 518 bola účtovaná významná suma za služby za sanáciu nelegálnych skládok)., mzdové náklady. – 25 929,69 € (zníženie počtu opatrovateľov), sociálne náklady: -4 259,52 €, Náklady na transfery z rozpočtu obce pre TJ a Detský klub: + 6 940,00 €. Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:

  - mzdové náklady vo výške 127 885,25 €

  - sociálne náklady vo výške 44 659,31 €

  - služby za odvoz a uloženie odpadu a LKO vo výške 11 584,61 €

  - odpisy DHM vo výške 30 646,37 €

   

  Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 365 055,62€, čo predstavuje pokles výnosov oproti roku 2017, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 369 498,12 €. Rozdiel je 4 442,50 €. Najväčšie rozdiely: daňové výnosy na účte 632: + 7 133,32 €, výnosy z poplatkov na účte 633: - 4 178,70 €, ostatné prevádzkové výnosy na účte 648: + 48 508,53 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR na účte 693: - 19 460,60 € a z EU na účte 695: - 37 816,35 €

  Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:

  - podielové dane vo výške 177 714,18 €

  - daň z nehnuteľnosti a za psa vo výške 33 374,36 €

  - poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 11 625,60 €

  - výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 41 663,41 € (účet 693 a výnosy z kapitálových transferov na účte 695 vo výške 15 453,79 €

  - ostatné výnosy na účte 648: 37 213,49 € nájomné za poľnohospodárske pozemky aj s nedoplatkami minulých rokov, nájomné za 8 BJ vo výške 9 911,06 €

   

  1. 10.Ostatné dôležité informácie
   1. 10.1Prijaté granty a transfery

  V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:

  Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v EUR
  MŠVVaŠ SR- Okresný úrad TT Výchova   a vzdelávanie -5 ročné deti 830,00
  Ministerstvo dopravy, VaRR SR stavebný poriadok 699,30
  Ministerstvo dopravy, VaRR SR špec. stav. úrad – CD a PK 27,22
  MV SR- Okresný úrad   DS REGOB+RA 257,90
  MV SR- Okresný úrad DS Voľby 526,86
  Okresný úrad ŽP TT rozvoj životného prostredia 58,63
  Implementačná agentúra MPSVaR Opatrovateľská služba 12 666,00
  Dobrovoľná požiarna ochrana SR DHZ 1 400,00
  ÚPSVaR DS Aktivačné práce 17 354,31
  Environmentálny fond Program obnovy dediny 4 743,19
  Úrad vlády Podp.kult.národn.menšín: detský tábor 1 500,00
  Úrad vlády Podp.kult.národn.menšín: divadelná skupina 500,00
  Trnavský samosprávny kraj Oslavy na 550. výročie 1. pís. spomenutia obce 500,00
  Trnavský samosprávny kraj V. ročník obecnej športovej olympiády 600,00
  Nadácia Bethlen Gábor Rekonštrukcia TJ 1562,60
  Nadácia Bethlen Gábor Obecné noviny 467,97
  Nadácia Bethlen Gábor Ozvučovacia technika 467,97
  SPP Obecný deň 500,00
  Dobrovoľná požiarna ochrana Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 30 000,00
  Pôdohospodárska platobná agentúra Modernizácia miestnej infraštruktúry 98 188,27
  Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny Motorové vozidlo na sociálne účely 11 000,00
  SPOLU   183 850,22

  Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

  1. 10.2Poskytnuté dotácie

  Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2017, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ňárad právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. K 31.12.2018 boli všetky dotácie vyúčtované v súlade s VZN.

  Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie

  Suma poskytnutých

  prostriedkov v EUR

  TJ OFC SAP bežné výdavky 15 145,00
  Detský klub bežné výdavky 800,00
  1. 10.3Významné investičné akcie v roku 2018

  Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:

  -        Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v sume 31 594,39 EUR

  -        Modernizácia miestnej infraštruktúry v sume 97 652,27 EUR

  -        Obytná zóa 15RD- inžinierke siete

  -        Revitalizácia verejného priestranstva v sume 31 282,12 EUR

  -        Rekonštrukcia Materskej školy v sume 115 600,61 EUR

  -        Obstaranie vozidla na sociálne účely v sume 14 580,00 EUR

  1. 10.4Predpokladaný budúci vývoj činnosti

  Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

  - vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení

  - obytná zóna 15 RD- výstavba inžinierskej siete

  - revitalizácia verejného priestranstva

  - vybudovanie kamerového systému v celej obci

  - Rekonštrukcia chodníka v obci Ňárad – Gabčíkovská cesta – cintorín

  - Zníženie energetickej náročnosti v centre voľného času , v obci Ňárad

  - Park na strávenie voľného času – detské ihrisko

  1. 10.5Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

  Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

  1. 10.6Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

  Obec Ňárad nevedie súdne spory.

  Vypracoval:   Veronika Nagy                                             Schválil: Jozef Lukács

  V Ňárade dňa 10.05.2019

  Prílohy:

  • Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
  • Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00