• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

  Hlavný kontrolór Obce Ň á r a d

  Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

       V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  predkladám

  Obecnému zastupiteľstvu v Ňárade odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Ňárad

  za rok 2018.

       Stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Ňárad za rok 2018 som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ňárad za rok 2018.

    

      

  1. A.VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

       Návrh záverečného účtu obce Ňárad za rok 2018 je predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.

  1. 1.Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

  Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

  1. 2.Dodržanie informačnej povinnosti

  Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z..

  1. 3.Dodržanie povinnosti auditu

  Zákonnou povinnosťou podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení je overenie účtovnej závierky audítorom. V čase spracovania tohto stanoviska nebol audit vykonaný. Odporúčam správu audítora po obdržaní predložiť OcZ.

  1. 4.Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

  Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona

       č. 583/2004 Z.z., a to:

  1. rozpočet obce na rok 2018

  2. rozbor plnenia príjmov za rok 2018

  3. rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

  4. prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

  5. tvorbu a použitie prostriedkov fondov

  6. bilanciu aktív a pasív k 31.12.2018

  7. prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

  8. údaje o hospodárení príspevkových organizácií

  9. prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

       podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

  10. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

  11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči

       a) zriadeným a založeným právnickým osobám

       b) štátnemu rozpočtu

       c) štátnym fondom

       d) rozpočtom iných obcí

       e) rozpočtom VÚC

       f) ostatným subjektom mimo VS

  12. Hodnotenie plnenia programov obce

  1. B.ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

       Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadala finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu a voči štátnym fondom.

  1. I.Rozpočtové hospodárenie

  Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z., finančné usporiadanie finančných vzťahov obce. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nemá príspevkové organizácie a nevykonáva podnikateľskú činnosť.Záverečný účet obce hodnotenie plnenia programov neobsahuje z dôvodu, že obec nezostavoval programový rozpočet – obecné zastupiteľstvo obce rozhodlo o neuplatňovaní programu obce v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.

       Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

       Podľa zákona o obecnom zriadení obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred jeho schválením ho zverejniť zákonným spôsobom.

       Finančné hospodárenie Obce Ňárad sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2017 uznesením číslo 248/30OZ/2017.

       Obec Ňárad zostavila rozpočet na rok 2018 v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z..

  Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný.

       Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2018 zmenený trikrát:

  - prvá zmena schválená dňa 12.03.2018 uznesením č. 269/32OZ/2018,

  - druhá zmena schválená dňa 03.05.2018 uznesením č. 282/34OZ/2018,

  - tretia zmena schválená dňa 15.10.2018 uznesením č. 307/390OZ/2018

  1.1. Rozpočtové hospodárenie v roku 2018

  Hospodárenie obce v roku 2018 dokumentuje tabuľka:

       Údaje sú uvádzané v eurách:

   

  Schválený

  rozpočet

  Rozpočet

  po zmenách

  Čerpanie

  rozpočtu

  Bežný rozpočet      
  Príjmy 376.800.- 388.560.- 348.488,60
  Výdavky 362.700.- 363.995.- 315.835,74
  Prebytok bežného rozpočtu 14.100.-     24.565.- 32.652,86
  Kapitálový rozpočet      
  Príjmy 265.200.- 217.025.- 144.193,27
  Výdavky 271.500.- 348.380.- 294.638,16
  Schodok kapitálového rozpočtu

  -        6.300.-

  - 131.355.-

  - 150.444,89

  Prebytok/schodok rozpočtu 7.800.- - 106.790.- -   117.792,03
  Finančné operácie      
  Príjmové finančné operácie 0 275.415.- 245.685,38
  Výdavkové finančné operácie 7.800.-        168.625.- 106.298,67
  Rozdiel vo finančných operáciách

  -        7.800.-

         106.790.-

  139.386,71

       Rozpočet obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jej úloh a funkcií. Obec je vo finančnom hospodárení autonómny, čo sa prejavuje aj v absolútnej samostatnosti pri zostavovaní a schvaľovaní svojho rozpočtu, v samostatnom riadení rozpočtového procesu, v monitorovaní a hodnotení svojho rozpočtového hospodárenia.

       V zmysle hodnotenia hospodárenia obce Ňárad v roku 2018 bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov obce je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý je krytý z návratných zdrojov financovania a z príjmových finančných operácií. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. je schodok vo výške

  – 117.792,03 Eur.

         1.2.   Plnenie rozpočtu príjmov

       Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku.

       Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy granty a transfery zo štátneho rozpočtu a fondov; kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami, ktoré obec získala cez projekty zo štátneho rozpočtu a Európskej únie.

  Obec plnila rozpočet príjmov v roku 2018 nasledovne:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
  Bežné príjmy 376.800.- 388.560.- 348.488,60
  Kapitálové príjmy 271.500.- 217.025.- 144.193,27

  V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
  Bežné príjmy 335.730.- 375.929.- 374.985,15
  Kapitálové príjmy 380.630.- 142.530.- 255.533,59

       V plnení bežných príjmov nastal v roku 2018 oproti roku 2017 pokles skutočných príjmov a to o 26.496,55 Eur, čo nemôžem hodnotiť pozitívne .

       V plnení kapitálových príjmov v roku 2018 nastal oproti predchádzajúcemu roku tiež pokles. Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na financovanie dlhodobých potrieb obce, napr. investície, ktoré sú jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, účelové dotácie na finan-covanie investícií z rozpočtov vyšších stupňov verejnej správy alebo strednodobé/dlhodobé

  investičné úvery, príjmy z emisie, cenných papierov a pod. a možnosti získania finančných prostriedkov na kapitálové potreby v danom roku vo veľkej miere závisia od možností získania finančných prostriedkov formou účelových dotácií zo štátneho rozpočtu ako aj z prostriedkov Európskej únie. Ako to vyplýva z porovnania kapitálových príjmov posledných dvoch rokov, musím skonštatovať, že obci Ňárad sa v roku 2018 nepodarilo uskutočniť svoje plány, ktoré si pri zostavovaní kapitálového rozpočtu vytýčila.

       1.2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

     Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery); ich plnenie bolo nasledovné:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
  Daňové príjmy 212.956.- 216.225.- 222.994,23
  Nedaňové príjmy 74.822.- 75.388.- 80.832,42
  Granty a transfery 88.772.- 96.947.- 44.661,95

  Plnenie bežných príjmov v predchádzajúcom roku bolo nasledovné:

  Údaje sa uvádzajú v eurách:

    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
  Daňové príjmy 212.168.- 215.305.- 216.024,75
  Nedaňové príjmy 46.472.- 52.560.-   55.414,63
  Granty a transfery 81.290.- 108.064.- 103.545,77

       Z porovnania je zrejmé, že k zvýšeniu príjmov došlo pri daňových a nedaňových príjmoch obce a k zníženiu pri získaní grantov a transferov.

       Pri plnení schváleného rozpočtu daňových príjmoch obec pri výnose daní z príjmov pouká-zaných územnej samospráve a pri daní z nehnuteľností si plnila svoje naplánované príjmy nad 100 %, pri poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad plnenie predstavovalo 94,96 %-né plnenie, pri príjmoch z dane za psa pri plnení naplánovaných príjmov obec dosiahla 82,41 %-né plnenie.

       Nedaňové príjmy obce v roku 2018 z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov ako aj z prenajatých strojov dosiahli 99,66 %-né plnenie rozpočtovaných príjmov, poplatky

  za predaj výrobkov, tovarov predstavovali 168,34 %-né plnenie nedaňových príjmov obce. Bežné - ostatné príjmy – granty a transfery predstavovali 46,07 %-né plnenie plánovaných príjmov obce.

  1.2.1.1 Daňové príjmy

       Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Jej vývoj za posledné

  4 roky dokumentuje nasledovná tabuľka:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok

  Schválený rozpočet

  po poslednej zmene

  Skutočnosť
  2015 140.000.- 141.386,63
  2016 153.190.- 162.671,59
  2017 167.338.- 170.660,16
  2018 170.657.- 177.714,18

       Daň z príjmov fyzických osôb poukazovaná obciam zo ŠR, tzv. podielová daň zo ŠR predstavuje pre obec 47,39 % celkových skutočných bežných príjmov roka 2017.

  Obci Ňárad boli roku 2018 poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 177.714,18 €. Plnenie týchto príjmov sa vyvíja veľmi priaznivo, finančné prostriedky získané z podielových daní

  zo ŠR napomohli obci pri zabezpečovaní potrieb obce a jej obyvateľov v oblastiach, ktoré boli dlhodobo poddimenzované.

  Vývoj dane z nehnuteľnosti za posledné 4 roky:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok

  Schválený rozpočet

  po poslednej zmene

  Skutočnosť
  2015 33.621,00 32.570,31
  2016 38.013,00 31.011,28
  2017 32.802.- 32.447,39
  2018 32.580.- 32.937,84

       Obci sa v tomto roku, podarilo naplniť plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti na 101,10 %, čo hodnotím kladne. V roku 2018 obec mala o 490,45.- € vyšší výber dane z nehnuteľnosti oproti roku minulému a o 367,53 € vyšší výber oproti roku 2015.

  Vývoj plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za posledné tri roky:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok

  Daň z pozemkov

  Daň zo stavieb

  Daň z bytov

  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  2015 27.222,55 5.327,72 20,04 19.138,68
  2016 24.688,42 6.307,83 15,03 13.541,70
  2017 28.661,54 3.770,82 15,03 12.336,70
  2018 27.731,74 5.181,05 25,05 11.775,21

  Výber ostatných miestnych daní v roku 2018 v porovnaní s minulými rokmi dokumentuje nasledujúca tabuľka:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    2015 2016 2017 2018
  Daň za psa 668,48 546.- 580,50 567.-
  Za nevýherné hracie automaty - 1.500.- - -
  Za predajné automaty - - - -
  Za užívanie verejného priestranstva - - - -

       Na úseku dani z nehnuteľností obec eviduje pohľadávky vo výške 1.206,15.- €, na úseku poplatkov za komunálny odpad v sume 963,60 €. Nedoplatky daňovníkov odporúčam vymáhať v zmysle daňového poriadku.

  1.2.1.2 Nedaňové príjmy

  Zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov; ich plnenie bolo nasledovné:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

   

  Schválený

  rozpočet

  Upravený

  rozpočet

  Skutočnosť
  Z vlastníctva majetku 53.570.- 53.386.- 53.206,69
  Administratívne a iné poplatky 3.000.- 3.000.- 1.551,50
  Poplatky za predaj výrobkov, tovarov 12.223.- 12.223.- 20.575,83
  Príjmy z vkladov            2.-            2.- 0
  Iné nedaňové príjmy   6.027.-   6.777.- 5.498,40

  Porovnanie plnenia nedaňových príjmov s minulými rokmi:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok Nedaňové príjmy Príjmy z vlastníctva majetku Administratívne poplatky Úroky Poplatky za predaj výrobkov, služieb Ostatné príjmy
  2015 31.178,51 21.750,72 7.792,46 1,64 - 1.633,69
  2016 31.298.00 21.063,79 7.012,47 1,17 - 3.220,57
  2017 55.414,63 29.718,15 15.897,18 - - 9.799,30
  2018 80.832,42 53.206,69 1.551,50 - 20.575,83 5.498,40

       Vývoj plnenia nedaňových príjmov v posledných štyroch rokoch vykazuje zvyšujúcu sa tendenciu.

       1.2.1.3 Granty a transfery

       V návrhu záverečného účtu obce Ňárad je spracovaný podrobný prehľad o poskytnutých transferoch a grantoch pre obec – je uvedený poskytovateľ, poskytnutá suma a účel použitia finančných prostriedkov. Ide o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy, najväčší objem z poskytnutých transferov predstavujú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky určené najmä na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch - výchova a vzdelávanie, stavebná agenda, sociálna starostlivosť, aktivačné práce, ako aj dotácie na kultúrne a športové činnosti usporiadané obcou. Dotácie boli získané zo Štátneho rozpočtu, z Environmentálneho fondu, z SPP a z Nadácie Bethlen Gábor. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

      Obci Ňárad boli v roku 2018 poskytnuté granty a transfery vo výške 44.661,95 €, v roku 2017 vo výške 103.545,77 €; v roku 2016 to bola finančná čiastka 116.028,91 €.

  Na základe uvedených skutočností môžem skonštatovať, že výška transferov poskytnutých

  pre Obec Ňárad v roku 2018 v porovnaní s rokmi 2017 a 2016 značne poklesla.  

                              

       1.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

       Oproti schválenému rozpočtu kapitálových príjmov (z predaja kapitálových aktív – pozemkov) vo výške 15.200.- € sa v skutočnosti obci Ňárad ku konci roka 2018 podarilo zrealizovať kapitálové príjmy z predaja pozemkov v sume 5.005.- €.

       Obec v roku 2018 získala kapitálové granty a transfery vo výške139.188,27 €od:

  Poskytovateľ

  Výška v €

  Účel

  Ministerstvo vnútra SR 30.000.- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
  Pôdohospodárska platobná agentúra 98.188,27 Modernizácia miestnej infraštruktúry
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

  11.000.-

  Motorové vozidlo na sociálne účely

            

       1.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov

  Obec v roku 2018 čerpala výdavky nasledovne:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť %
  Bežné výdavky 362.700.- 363.995.- 315.835,74 87,08
  Kapitálové výdavky 271.500.- 348.380.- 294.638,16 108,52

    

       1.3.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

  Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok Rozpočet po zmenách Skutočnosť
  2015 273.160.-   287.601,72
  2016 301.684.-   326.715,27
  2017 371.562.-   381.390,61
  2018 363.995.-   315.835,74

       Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky možno skonštatovať, že v roku 2018 sa čerpanie bežných výdavkov oproti predchádzajúcich dvoch rokov znížilo.

       V návrhu záverečného účtu je podrobne zdôvodnené čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie.

  1.3.1.1 Čerpanie bežných výdavkov

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    Rozpočtované prostriedky

  Skutočnosť

  % plnenia

  Mzdy platy, OON 128.800.- 122.927,82 95,44
  Poistné a príspevky do poisťovní   45.352.- 43.068,34 94,96
  Tovary a služby 170.918.- 125.284,91 73,30
  Bežné transfery 13.925.- 21.623,85 155,29
  Splácanie úrokov     5.000.-     2.930,82 58,62

  Porovnajúc čerpanie v predchádzajúcom roku:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    Rozpočtované prostriedky

  Skutočnosť

  % plnenia

  Mzdy platy, OON 126.060.- 135.922,09 107,82
  Poistné a príspevky do poisťovní   47.592.-   47.737,77 100,31
  Tovary a služby 173.435.- 172.080,61 99,22
  Bežné transfery   22.175.-   23.446,36 105,73
  Splácanie úrokov     2.300.-     2.203,78 95,82

  Mzdové náklady obce oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o 12.994,27 Eur, t.j. o 9,56 %, poistné a príspevky do poisťovní sa znížili o 4.669,43 €, t.j. o 9,78 %, náklady na nákup tovarov a zabezpečenie služieb sa znížili o 46.795,70 Eur, t.j. o 27,19 %, u bežných transferoch nastalo zníženie čerpania o 1.822,51 €, čo predstavuje  7,77 %-né zníženie, splácanie úrokov bankám sa zvýšilo v ročnom porovnaní o 727,04 €, t.j. o 32,99 %.

       1.3.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

       Obec v priebehu roka upravovala schválený rozpočet kapitálových výdavkov z 271.500.- €

  na 348.380.- €.

       Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 294.638,16 €. Čerpanie bolo uskutočnené na nákup pozemkov v hodnote 223,33 €, na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v hodnote 31.594,39 €, na modernizáciu miestnej infraštruktúry v sume 97.652,27 €, na inži-niersku sieť novej obytnej zóny v hodnote 1.340.- €, na revitalizáciu verejného priestranstva v sume 31.282,12 €, na vybudovanie kamerového systému v sume 2.365,14 €, rekonštrukciu MŠ v hodnote 115.600,61 € a na obstaranie vozidla na sociálne účely v hodnote 14.580.- €.                

       Čerpanie kapitálových výdavkov, t.j. realizácia plánovaných rozvojových programov, je závislá od zdrojov, ktorými sú v súčasnosti najmä kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ. K vlastným zdrojom v priebehu rozpočtového roka patrí najmä prebytok bežného rozpočtu a po skončení rozpočtového roka vytvorené vlastné zdroje v peňažných fondoch.

  Zdroje v peňažných fondoch za rok 2018 - údaje sú uvádzané v eurách

    Rezervný fond Sociálny fond Fond prevádzky, údržby a opráv
  Počiatočný stav k 1. januáru 2018 21.282,74 2.978,55 3.154,20
  Prírastky 0 1.108,20 2.523,24
  Úbytky 0 - 0
  Úbytky– stravovanie -    506,68 -
  Úbytky – starostlivosť o zamestnancov

  -

  3.500.-

  -

  Zostatok k 31. decembru 21.282,74          80,07 5.677,44

       1.4 Finančné operácie

       Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky,

  vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

  Príjmové finančné operácie

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    Schválený rozpočet

  Upravený

  rozpočet

  Skutočnosť

    0 275.415.-       245.685,38
  Z toho:      
  Rekonštrukcia Materskej školy     114.598,59
  Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci    

      

  98.188,27

  Revitalizácia verejného priestranstva v obci    

     

  32.181,12

  Kaucie nájomných bytov 8 b.j.         717,40

    

       V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Nadácie Bethlen Gábor – dotácia na rekonštrukciu materskej školy.

     Obec v roku 2018 prijala krátkodobý úver na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektov – „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad“ a „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad podporované z fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Medzi príjmové finančné operácie patria aj kaucie obecných nájomných bytov, ktoré však rozpočtované neboli.

  Výdavkové finančné operácie

  Údaje sú uvádzané v eurách:

    Schválený rozpočet

  Upravený

  rozpočet

  Skutočnosť

  Splácanie istiny bankového úveru 7.800.- 168.625.- 106.298,67

     Prostredníctvom výdavkových finančných operácií sa uhradili v roku 2018 istiny z prijatého úveru zo ŠFRB vo výške 7.393.- €, istiny z úveru na predfinancovanie realizácie projektu s názvom „Modernizácia miestnej infraštruktúry vo výške 98.188,27 a vrátené kaucie pri ukončení nájmu obecného nájomného bytu vo výške 717,40 Eur.

       1.5 Výsledok hospodárenia

     Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

  Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka:

  Hospodárenie obce

  Skutočnosť k 31.12.2018

  v Eur

  Bežné príjmy 348.488,60
  Bežné výdavky 315.835,74
  Prebytok bežného rozpočtu 32.652,86
  Kapitálové príjmy 144.193,27
  Kapitálové výdavky 294.638,16
  Schodok kapitálového rozpočtu            - 150.444,89
  Vylúčenie z prebytku     2.523,24
  Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

             - 120.315,27

  Príjmové finančné operácie 245.685,38
  Výdavkové finančné operácie 106.298,67
  Rozdiel finančných operácií 139.386,71
  Príjmy spolu 738.367,25
  Výdavky spolu 716.772,57
  Hospodárenie obce 21.594,68
  Vylúčenie z prebytku     2.523,24
  Upravené hospodárenie obce 19.071,44

      

     Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vylúčil finančné operácie z prebytku a schodku rozpočtu obce. Výsledok rozpočto-vého hospodárenia obce ovplyvňujú len príjmy a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu.Obec Ňárad hospodárila v roku 2018 s prebytkovým bežným rozpočtom v sume 32.652,86 € a schodkovým kapitálovým rozpočtom v sume - 150.444,89 €. Schodok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. . Rozpočtový výsledok hospodárenia v roku 2018 predstavuje schodok vo výške – 117.792,03 €.

  Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Výsledok finančných operácií v roku 2018 je prebytok vo výške 139.386,71 €.

  Upravené hospodárenie obce Ňárad za rok 2018 je prebytok vo výške 21.594,68 €.

       Prebytok bežných výdavkov vo výške 32.652,86 € a schodok kapitálových výdavkov

  vo výške - 150.444,89 € obec vykryla z prebytku finančných operácií. Zo zostatku prebytku

  vo výške 21.594,68 € sa vylučujú prírastky fondu prevádzky, údržby a opráv v hodnote 2.523,24 €, čo znamená, že upravené hospodárenie obce predstavuje prebytok v sume – 19.071,44 €.

       Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpoč-tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu obce, o použití ktorého rozhoduje obecné zastupiteľstvo samosprávy.

  Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku hospodárenia obce v minulých rokoch:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok 2015 2016 2017
  Príjmy rozpočtu obce 281.570,62 361.633,48 630.518,74
  - bežné príjmy 274.957,04 356.597,48 374.985,15
  - kapitálové príjmy     6.613,58 5.036.- 255.533,59
  Výdavky rozpočtu obce 287.601,72 330.015,27 787.170,21
  - bežné výdavky 287.601,72 326.715,27 381.390,61
  - kapitálové výdavky 0 3.300.- 405.779,60
  Prebytok/schodok bežného rozpočtu

  -  12.644,68

  29.882,21

  -   6.405,46

  Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

       6.613,58

  1.736.-

  - 150.246,01

  Prebytok/schodok rozpočtu - 6.031,10 31.618,21 - 156.651,47

       2. Bilancia aktív a pasív

  Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky predstavujú sumu 2.527.032,02 €.

  Obecný úrad v majetkovej evidencii eviduje majetok:

  a) dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 2.347.770,08 €

  b) dlhodobý finančný majetok v hodnote 120.346,94 €

  c) obežný majetok v celkovej hodnote 57.654,43 €

  d) v tom nezaradené investície vedené na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného

     majetku v hodnote 1.260,57 €.

       Obec zaznamenala mierne nárast majetku v porovnaní s minulými rokmi, vychádzajúc z majetkovej pozície obce je možné hodnotiť stav ku koncu roka 2018 kladne.

      

       2.1 Bilancia pohľadávok

  Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2014 až 2018:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok Pohľadávky celkom
  2014 22.097,03
  2015 12.397,91
  2016 21.066,80
  2017 3.829,20
  2018 5.176,90

  Obec zaznamenala mierne zvýšenie stavu pohľadávok oproti minulému roku, a to o 1.347,70 €.

       Z hľadiska vývoja pohľadávok podľa ich splatnosti obec eviduje pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 2.231,83 €, a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 2.945,07 €. Pohľadávky po lehote splatnosti v roku 2017 predstavovali hodnotu 2.790,18 €, teda v roku 2018 sa dlhodobé pohľadávky zvýšili o 154,89 €.

  Vývoj pohľadávok podľa lehoty splatnosti je nasledovný:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok Pohľadávky v lehote splatnosti Pohľadávky po lehote splatnosti
  2014 - 22.097,03
  2015 - 12.397,91
  2016 920,65 20.146,15
  2017 1.039,02 2.790,18
  2018 2.231,83 2.945,07

       Analýze stavu a príčinu vzniku pohľadávok obec venuje pozornosť, ako to ukazuje aj tabuľka, v roku 2018 obci sa podarilo situáciu udržať. V prehľade uvedenú sumu pohľadávok po lehote splatnosti tvoria pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a dani za psa vo výške 1.213,15 €, pohľadávky za KO a DSO v sume 963,60 € a odberateľské faktúry vo výške 768,32 €.

  •   Daňové pohľadávky

  Vývoj daňových pohľadávok – nedoplatkov za uplynulé roky:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Roky 2014 2015 2016 2017 2018
  Daň z nehnuteľností 5.210,97 1.282.- 1.068,26 1.343,63 1.206,15
  Daň za psa - - - -     7.-
  Daň za verejné priestranstvo

  -

  -

  -

  -

  -

  Daň za nevýherné hracie automaty

  -

  -

  -

  -

  -

  Poplatok za KO a DSO 5.777,86 1.461,61 990,41 1.113,21 963,60
  Celkom 10.988,83 2.743,61 2.058,67 2.456,84 2.176,75

       Dobrou správou je, že sa obci podarilo znížiť pohľadávky u všetkých miestnych daní a poplatkov.

       Naďalej odporúčam riešiť vymáhanie daňových nedoplatkov

  -        upozorňovaním daňovníkov ústnou aj písomnou formou,

  -        zasielaním výziev na zaplatenie daňového nedoplatku,

  -        ak tieto formy sú nepostačujúce využiť formu uplatnenia exekútorského konania.

  •   Nedaňové pohľadávky

       Obec eviduje krátkodobé pohľadávky v sume 5.176,90 € v minulom roku to bolo 3.829,20 €. Najvyšší objem predstavujú pohľadávky z nedaňových príjmov obcí vo výške 1.931,92 €, pohľadávky z daňových príjmov predstavujú 1.213,15 €, iné pohľadávky vo výške 2.031,83 €.

       2.2. Bilancia záväzkov

  Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 273.485,26 €, v minulom roku to bolo 397.674,04 €, celková výška záväzkov obce v roku 2018 dosiahla úroveň 72,93 % ( v minulom roku – 111,52 %) skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok.

  Najväčšiu časť dlhodobých záväzkov obce predstavuje splácanie úverov prijatých na výstavbu obecných nájomných bytov zo ŠFRB s dobou splatnosti 30 rokov, kde zostatková hodnota k 31. 12. 2018 činí 243.447,88 €.

  Obec uzatvorila v roku 2018 dve krátkodobé zmluvy o úvere so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou s dobou splatnosti do 31.01.2020:

  1. Na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu s názvom „Modernizácia miestnej

     infraštruktúry v obci Ňárad“ vo výške 98.188,27 €, pri ktorej po úspešnej realizácii PPA

     poskytla nenávratný finančný príspevok vo výške 98.188,27 € a obec splatila celú výšku

     úveru.

  2. Na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektu s návzvom „Revitalizácia verejného

     priestranstva v obci Ňárad“ vo výške 62.636,59 €, z ktorej bola k 31.12.2018 čerpaná

     čiastka 32.181,12 €. Projekt ku koncu roka 2018 nebol dokončený, predpokladaný termín

     dokončenia projektu a prijatia NFP je II. polrok 2019.

  Prehľad vývoja záväzkov za uplynulé roky je v nasledovnej tabuľke:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok

  Dlhodobé záväzky

  Krátkodobé záväzky

  Krátkodobé záväzky, v tom záväzky z obchodných vzťahov Krátkodobé záväzky, v tom iné záväzky

  Bankové úvery

  2014 4.650,17 33.078,67 - 33.078,67 0
  2015 1.953,61 19.119,21 - 19.119,21 0
  2016 9.825,30 14.589,37 - 14.589,37 0
  2017 256.517,33 141.156,71 7.393.- 133.763,71 250.840,88
  2018 247.935,73 25.549,53        8.572,68 16.976,85   32.181,12

       3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

  Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona

  č. 583/2004 Z.z.. Podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financova-nia len na úhradu kapitálových výdavkov.

  Prehľad o návratných zdrojov financovania a úveroch obce so stavom k 31. decembru 2018, ktoré sa započítavajú do celkovej sumy dlhu obce:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Veriteľ

  Účel

  Výška po-skytnuté-ho úveru Ročná splátka istiny za rok 2018 Ročná splátka úrokov za rok 2018

  Zostatok úveru (isti-ny)k 31.12.

  2018

  Rok splat-nosti

  Slovenská záručná a rozvojová banka

  Predfinancovanie realizácie projektu z NPF na „Modernizá-ciu miestnej infra-štruktúry v obci Ňárad

  98.188,27

  98.188,27

  293,58

  0,00

  01/2020

  Slovenská záručná a rozvojová banka Predfinancovanie realizácie projektu z NPF „Revitalizá-cia verejného priestranstva“

  32.181,12

  0,00

  114,76

  32.181,12

  01/2020

  Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Číslo zmluvy

  Dátum podpisu

  Splatnosť

  Schválená výška

  Účel

  Zostatok

  200/137/2016

  03.11.2016

  r. 2046

  256.900.-

  Obstaranie nájomného bytového domu 8 b.j. kúpou

  243.447,88

  Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za obdobie posledných

  5 rozpočtových rokov:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok Celková suma dlhu Suma ročných splátok vrátane výnosov Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka

  §17 ods. 6 písm. a)

  v %

  § 17 ods. 6 písm. b)

  v %

  2014 0 0 266.605,02 0 0
  2015 0 0 248.336.- 0 0
  2016 0 0 274.957,04 0 0
  2017 0 0 356.597,48 0 0
  2018 32.181,12 408,34 374.985,15 8,58 0,11

       Obec za obdobie posledných 5 rokov vždy spĺňala podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania do budúcnosti.

  Vývoj dlhovej služby za roky 2014 až 2018 :

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok

  Počet obyvateľov

  Dlhová služba (úver) v €

  Dlhová služba (úver) na 1 obyvateľa v € Dlhová služba (úver + dlhodobé záväzky) v €

  Dlhová služba

  (úver + dlhodobé záväzky) na 1 obyvateľa

  2014 628 0 0 4.650,17 7,40
  2015 622 0 0 1.953,61 3,14
  2016 615 0 0 9.825,30 15,98
  2017 619 250.840,88 405,23 256.517,33 414,41
  2018 621 275.629.- 443,85 280.116,85 451,07

  Vývoj splátok úverov a dlhodobých záväzkov roky 2014 až 2018:

  Údaje sú uvádzané v eurách:

  Rok

  Dlhová služba (úver)

  Dlhová služba (úver+ dlhodobé záväzky)

  Splátky úverov a úrokov

  Splátky úverov, dlhodobých záväzkov a úrokov
  2014 0 4.650,17 - -
  2015 0 1.953,61 - -
  2016 0 9.825,30 - -
  2017 250.840,88 256.517,33 2.203,78 2.203,78
  2018 32.181,12 280.116,85 - 2.930,82

       Pre posudzovanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania je potrebné zohľad-ňovať nasledovné skutočnosti:

     S účinnosťou od 1. januára 2017 obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

  a) celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

  b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

       Pri posudzovaní splnenia podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2018 sa prihliadalo na tieto dve podstatné skutočnosti paralelne.

       4. Prehľad o poskytnutých zárukách

       Obec Ňárad v roku 2018 neposkytla žiadne záruky.

       5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

       V súlade so zákonom a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 citovaného zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov.

       Obec Ňárad v roku 2018 poskytla v súlade s citovaným zákonom a VZN č. 2/2017, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ňárad právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel finančné prostriedky na bežné výdavky TJ OFC Sap

  vo výške 15.145.- € a dotáciu na bežné výdavky pre Detský klub vo výške 800.- €, t.j. spolu sa poskytla dotácia z rozpočtu obce vo výške 15.945.- €. Tieto účelovo určené finančné prostriedky boli zo strany používateľov vyúčtované v súlade so VZN obce.

       5. Údaje o podnikateľskej činnosti

  Obec v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

       Záver

       Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona

  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. .

       Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. zverejnený dňa 06.05.2019 najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Ňárad.

      

     Zákonnou povinnosťou obce podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je overenie riadnej účtovnej závierky audítorom. V čase spracovania tohto stanoviska nebol audit vykonaný. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 má tvoriť súčasť záverečného účtu.

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam obecnému zastupiteľstvu Obce Ňárad prerokovanie záverečného účtu obce Ňárad za rok 2018 uzavrieť s výrokom:

  „celoročné hospodárenie Obce Ňárad za rok 2018 sa schvaľuje bez výhrad“.

  V Ňárade, dňa 10.05.2019

                                                                                                       Bugárová Ildikó, Bc.

                                                                                                      hlavná kontrolórka

  Vyvesené:   13.05.2019

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00