• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

  Projekty

  P.č.  Rok Poskytovateľ dotácie Názov projektu Dotácia
  1. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky Letný kultúrny festival v obci Ňárad 500,00 EUR
  2. 2015 Trnavský samosprávny kraj 2. ročník obecnej športovej olympiády v obci Ňárad 200,00 EUR
  3. 2015
   Centrum pre filantrópiu n.o. - Baumit
  Pitná fontánka pod lipou
  500,00 EUR
  4. 2016 Rákóczi Szövetség Az érthető Dél-Szlovákiáért - Za zrozumiteľné južné Slovensko
  300,00 EUR
  5. 2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 700,00 EUR
  6. 2016 Úrad vlády SR Letný tábor 500,00 EUR
  7. 2016 Úrad vlády SR Dni výtvarného umenia 500,00 EUR
  8. 2016 Úrad vlády SR Podpora aktivít amatérskej divadelnej skupiny 1 000,00 EUR
  9. 2016 Kukkónia o. z. A virágos Csallóközért - Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov
  350,00 EUR
  10. 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  Nájomný bytový dom - BD 8 b. j.

  miesto realizácie stavby: Ňárad

  názov a stručný opis stavby: Nájomný bytový dom . BD 8 b. j.

  termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby: 07. 2015 - 11. 2016

  názov poskytovateľa dotácie: Minsterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie: www.mindop.sk

  138 330,00 EUR
  11. 2016 Environmentálny fond

  Sanácia čiernych skládok - Baloňská cesta

  40 000,00 EUR
  12. 2017 Environmentálny fond
  Sanácia čiernych skládok - Patašská cesta
  13 2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR  1 400,00 EUR
   14. 2017 Úrad Vlády SR

  Podpora národnostných menšín

  - tábor

  - divadelné predstavenie

  - folklórny festivál

  1 000,00 EUR

  500,00 EUR

  800,00 EUR

  15. 2017 Trnavský samosprávny kraj - TTSK

  - šport - Sedliacká olympiáda

  - tábor

  300,00 EUR

  250,00 EUR

  16. 2017 Bethlen Gábor Alap

  Rekonštrukcia materskej školy

  36 000 000,00 HUF

  17. 2017  Bethlen Gábor Alap
  Rekonštrukcia pamiatky I. a II. SV 
  1 400 000 HUF
  18. 2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR

  1 400,00 EUR

  19. 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Revitalizácia verejného priestranstva v obci

  62 636,59 EUR

  20. 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra
  Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad 98 188,27 EUR

  21. 2018 TTSK V. ročník obecnej športovej olympiády 600 EUR
  22. 2018 TTSK Oslavy na 550. výročie prvého písomného spomenutia názvu obce 500 EUR
  23. 2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR
  Detský historický tábor 1 500 eur
  24.
  2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR Nové predstavenie amatérskej divadelnej skupiny  500 EUR
  25. 2018  Bethlen Gábor Alap Sportszervezet épületének felújítása  500 000 HUF
  26. 2018  Bethlen Gábor Alap Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja  150 000 HUF
  27. 2018  Bethlen Gábor Alap Kihangosítás vásárlása  150 000 HUF
  28. 2018  Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 30 000 EUR
  29. 2018
  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Nákup osobného motorového vozidla so zabudovanou izotermickou úpravou a liatou protisklzovou úpravou na rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby

  11 000 EUR

  30. 2018 
  Environmentálny fond - Program obnova dediny  Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad

   4 743,19 EUR

  31. 2019
   
  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Podpora opatrovateľskej služby
  88 920,00 EUR
  32. 2019 Výkonná agentúra pre inovácie a siete
  Oddelenie C - Nástroj na prepájanie Európy
  WIFI4EU 15 000,00 EUR
  33. 2019

  Úrad podpredsedu vlády SR

  pre investície a informatizáciu
  WIFIPRETEBA 14 999,96 EUR

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00