• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Všeobecné záväzné nariadenia obce

  VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
  VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ňárad
  VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
  VZN - Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Ňárad
  VZN č. 5/2011 o pohrebníctve
  VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
  VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
  VZN č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach a podmienky podomového predaja v obci Ňárad
  VZN o určení školského obvodu základnej školy
  VZN o výške príspevku za pobyt žiaka v školskom klubu detí
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2015 o vodení a držaní psov na území Obce Ňárad
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území Obce Ňárad
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2015 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach na území Obce Ňárad
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 Zásady prideľovania nájomných bytov v obci Ňárad
  VZN obce Ňárad č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby
  VZN obce Ňárad č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce v obci Ňárad
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za prepravná služba v obci Ňárad
  2_2008 dodatok k VZN opatrovateľskej služby OBEC Ňárad
  3_2016 VZN-nájomné byty - opravný fond-2016
  Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2004 O určení školského obvodu základnej školy
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00