• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Vyššie

  Zmluvy

  Úverová zmluva č. 295670-2018 - Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad - SZRB - 2018
  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 295670-2018 - Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad - 2018
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 295670-2018 - Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ňárad - 2018
  Z á m e n n á z m l u v a ktorú medzi sebou uzatvárajú podľa § 611 Občianskeho zákonníka nasledovné zmluvné strany: Účastník v Mátyás Miklós rod. Miklós - 2018
  Kúpna zmluva -Soós Julius Kinga, Sap - 2018
  Nájomná zmluva uzavretá podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami: Prenajímateľ: Nadácia Cséfalvay / Cséfalvay Alapítvány - Obec Ňárad - 2018
  Zmluva o združenej dodávke elektriny a Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - 2018 - Verejné priestranstvo
  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - RIGHTAUDIT - 2018
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena - ZsVS - IBV - ETAPA II. III. - 2018
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní služieb - MNA SLovakia s.r.o. - 2018
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23. 11. 2015 - 2018
  Zmluva o poskytovaní služieb na vývoz odpadovej vody - Július Kozmér - 2018
  Zmluva o nájme a užívanie nebytových priestorov - RealNet s.r.o. - 2018
  Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) WIFI4EU - 2018
  Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 295670-2018 uzavretej dňa 30. 07. 2018
  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení - Európa pre občanov (2014-2020) v rámci Akcie 2. Demokratická angažovanosť a občianska účasť, Opatrenie 2.1. Družobné mestá (projektový grant) v rámci Fázy I. k 1.
  D A R O V A C I A Z M L U V A uzatvorená podľa § 628 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami Darujúci: Gábor Bábics rod. Bábics - 2019
  Opakovaná nájomná zmluva č. 1.1/2018 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení - Gabriel Szakál, Terézia Szakál
  Opakovaná nájomná zmluva č. 1.2/2018 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení - Peter Peredi, Tímea Perediová
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00