• 031/5549202
 • obec.narad@gmail.com
  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  • Vítáme Vás

  Jazyky/Nyelvek

  Obecné noviny - Csiliznyáradi Szemle

  Csiliznyáradi Szemle

  Végh Ferenc - Párbaj a csatatéren

  Csiliznyárad

  Partner

  Párty stany - Expodom.sk

  Družobná obec

  Aplikácia ZSD

  Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

  Názov/Megnevezés: ITAK s. r. o.
  Sídlo/Postai cím: Baštová 38, 945 01 Komárno
  IČO/ID: 36523488
  Kontakt:  itaksro@gmail.com
  Tel.: 0905/223 001, 0905/607 628
  Vyššie

  Zmluvy

  K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami - Derakat s.r.o. - 2019
  Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.06.2015 - Agroport s.r.o. - 2019
  Zmluva o poskytnutí služieb č. 240902/2019 - Regiosolution s.r.o. - 2019 - sklad kontajnerov
  Zmluva o propojení do distribučnej siete - Sklad ovocia zeleniny - SPP Distribúcia - 2019
  Zmluva o dodávke plynu - sklad ovocia a zeleniny - SPP - 2019
  Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu - sklad ovocia a zeleniny - SPP - 2019
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2018 - PROF PARTNERS - 2019-
  Úverová zmluva č. 310367-2019 - stroje - PPA - SZRB - 2019
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 310367-2019 - stroje - PPA - SZRB - 2019
  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 310367-2019 - stroje - PPA - SZRB - 2019
  Zmluva o odbere odpadových plastov (odpadového polystyrénu) uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka - DURAMOL - 2019
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 310404-2019 - 9 miestne osobne auto - SZRB - 2019
  Úverová zmluva č. 310404-2019 - 9 miestne osobne auto - SZRB - 2019
  Zmluva o dielo - Obnova miestneho rozhlasu v obci Ňárad - fy Benedek Karol - 2019
  Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 191072-1818500056-ZoS-VB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blnakozmenke č. 1815/2019/D - prekleňovací úver - opatrovateľská služba - 2019
  Zmluva o termínovanom úvere č. 1292/2019/UZ - prekleňovací úver - opatr. služba - 2019
  Dodatok č. 4 k zmluve číslo: S071300909 - FCC - 2019
  D O D A T O K č. 1 ku Kúpnej zmluvy zo dňa: 28. 11. 2017 - Agroservis spol. s r. o. - 2019
   
   
  Powered by Phoca Download

  Adresa úradu: Obecný úrad
   Ňárad 78
   930 06 Sap
  Telefón: 031/5549202
  E- mail: obec.narad@gmail.com
  IČO: 00305758
  DIČ: 2021002192
  Bankové spojenie: VÚB: SK36 0200 0000 0009 2192 2122

  Úradné hodiny:

  Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00
  Utorok nestránkový deň
  Streda 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00 - 13:00