Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Ňárad č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci

Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v Obci Ňárad

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v Obci Ňárad

Dodatok č.2. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad na rok 2021

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2020 O OCHRANNOM PÁSME POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE ŇÁRAD

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Ňárad