VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2020 O OCHRANNOM PÁSME POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE ŇÁRAD

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Ňárad

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad na rok 2020

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ňárad č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 Obce Ňárad o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov materskej škole vo výdajni jedál zo dňa 15.5.2018

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 Obce Ňárad o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole vo výdajni jedál

VZN č. 2/2018 o podmienkach prideľovania a prenajímania nájomných bytov v obci Ňárad