Dodatok č.2. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad na rok 2021

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2020 O OCHRANNOM PÁSME POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE ŇÁRAD

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Ňárad

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad na rok 2020

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ňárad č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby