Všeobecne záväzné nariadenie obce Ňárad č. 4/2022 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ňárad

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2022 obce Ňárad o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole vo výdajni jedál

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Ňárad č. 4/2022 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ňárad

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ňárad

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1-2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci