Entries by Admin - Falu

P o z v á n k a

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok dňa 15.06.2021 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

OZNAM – začatie obstarávania Územného plánu obce Ňárad

OZNAM Obec Ňárad ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie obstarávania Územného plánu obce Ňárad. Navrhované zámery a požiadavky môžete predložiť písomne  najneskôr do 04. 06. 2021           na Obecný úrad Ňárad 78. Vyvesené dňa 03.05. 2021                                    –––––––––––––––––––––––––––                                                                      […]