Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 02.07.2021 – Ing. arch. Ladislav Ladacsi – oprava parc. číslo – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 07. 07. 2021, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Méhes, Hegyiová – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o dojednaní predkupného práva zo dňa 02.07.2021, ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Ing. arch. Ladislav Ladacsi – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 09.07.2021 ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Horváth, Horváthová – 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 07.07.2021 ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Polák, Renczesová – 2021

K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Horváth, Hortváthová – 2021

KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej len Občiansky zákonník), v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zmluva“) – Ing. arch. Ladislav Ladacsi – 2021

Darovacia zmluva č. 2/2021