K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Polák, Renczesová – 2021

K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Méhes, Hegyiová – 2021

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu – Gulázsi s.r.o. – 2021

Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami – Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. – 5 ks – lineárnych dávkovačov /Fraseniu-Kabi Agilia SP MC SK/ , 2 ks germicidné žiariče PROLUX G M55W/SP – 2021

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov – PROF & PARTNERS, s.r.o. – 2021