ZMLUVY O DIELO č. 63/2022 – Mgr. Oliver Turza – Oli Ihriská s.r.o. – VÝSTAVBY DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK RODINKA“ v obci Ňárad – 2022

Dodatok č. 1b ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.03.2022 ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Krisztián Holocsi, rod. Holocsi – IBV – 2022

K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Krisztián Holocsi, rod. Holocsi – IBV – 2022