Zmluva o ziradení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 326318-2020 – SZRB – Interreg – HUSK

K Ú P N A Z M L U V A a z m l u v a o d o j e d n a n í p r e d k u p n é h o p r á v a uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. a § 602 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Szilárd Tóth, rod. Tóth, Monika Domonkosová, Ing., rod. Domonkosová – IBV – 2020

Nájomná zmluva uzavretá podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka – Eliška Gálisová, rod. Gálisová – 2020

K Ú P N A Z M L U V A a z m l u v a o d o j e d n a n í p r e d k u p n é h o p r á v a uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. a § 602 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Viktória Bábicsová – IBV – 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy – Park millenium – kamery- 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy – cesta Patašská – kamery- 2020

K Ú P N A Z M L U V A a z m l u v a o d o j e d n a n í p r e d k u p n é h o p r á v a uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. a § 602 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Eger Marianna – IBV – 2020