K Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – IBV – Csaba Kušnír, Cyntia Tesařová – 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.01.2022 ktorý sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami – IBV – Csaba Kušnír, Cyntia Tesařová – 2022

Nájomná zmluva č. 3.3/2022 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení medzi – Ladacsi Tibor – 8BJ – 2021

Opakovaná nájomná zmluva č. 3.2/2022 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení medzi – Norbert Bohumel – 8BJ – 2021

Opakovaná nájomná zmluva č. 3.1/2022 uzatvorená v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení medzi – Júlia Bartalosová – 8BJ – 2021

Zmluva o zriadení predkupného práva Uzatvorená podľa § 602 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami – Jozef Németh, rod. Németh, Viktória Németh Bábics, rod. Bábicsová – IBV – 2021