OZNAM

Obec Ňárad ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust.

§ 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších noviel

 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

verejné prerokovanie

Správy o hodnotení strategického dokumentu

 „Územného plánu obce Ňárad“,

Oznam-pre-obcanov-Sprava-o-hodnoteni1