P.č.  Rok Poskytovateľ dotácie Názov projektu Dotácia
1. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky Letný kultúrny festival v obci Ňárad 500,00 EUR
2. 2015 Trnavský samosprávny kraj 2. ročník obecnej športovej olympiády v obci Ňárad 200,00 EUR
3. 2015  Centrum pre filantrópiu n.o. – Baumit Pitná fontánka pod lipou 500,00 EUR
4. 2016 Rákóczi Szövetség Az érthető Dél-Szlovákiáért – Za zrozumiteľné južné Slovensko 300,00 EUR
5. 2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 700,00 EUR
6. 2016 Úrad vlády SR Letný tábor 500,00 EUR
7. 2016 Úrad vlády SR Dni výtvarného umenia 500,00 EUR
8. 2016 Úrad vlády SR Podpora aktivít amatérskej divadelnej skupiny 1 000,00 EUR
9. 2016 Kukkónia o. z. A virágos Csallóközért – Pre rozkvitnutý Žitný Ostrov 350,00 EUR
10. 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Nájomný bytový dom – BD 8 b. j. miesto realizácie stavby: Ňárad názov a stručný opis stavby: Nájomný bytový dom . BD 8 b. j. termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby: 07. 2015 – 11. 2016 názov poskytovateľa dotácie: Minsterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie: www.mindop.sk 138 330,00 EUR
11. 2016 Environmentálny fond Sanácia čiernych skládok – Baloňská cesta 40 000,00 EUR
12. 2017 Environmentálny fond Sanácia čiernych skládok – Patašská cesta
13 2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR  1 400,00 EUR
 14. 2017 Úrad Vlády SR Podpora národnostných menšín – tábor – divadelné predstavenie – folklórny festivál 1 000,00 EUR 500,00 EUR 800,00 EUR
15. 2017 Trnavský samosprávny kraj – TTSK – šport – Sedliacká olympiáda – tábor 300,00 EUR 250,00 EUR
16. 2017 Bethlen Gábor Alap Rekonštrukcia materskej školy 36 000 000,00 HUF
17. 2017  Bethlen Gábor Alap Rekonštrukcia pamiatky I. a II. SV 1 400 000 HUF
18. 2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 EUR
19. 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Revitalizácia verejného priestranstva v obci 62 636,59 EUR
20. 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad 98 188,27 EUR
21. 2018 TTSK V. ročník obecnej športovej olympiády 600 EUR
22. 2018 TTSK Oslavy na 550. výročie prvého písomného spomenutia názvu obce 500 EUR
23. 2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR Detský historický tábor 1 500 eur
24. 2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR Nové predstavenie amatérskej divadelnej skupiny  500 EUR
25. 2018  Bethlen Gábor Alap Sportszervezet épületének felújítása  500 000 HUF
26. 2018  Bethlen Gábor Alap Csiliznyáradi Szemle – Csiliznyárad község információs lapja  150 000 HUF
27. 2018  Bethlen Gábor Alap Kihangosítás vásárlása  150 000 HUF
28. 2018  Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 30 000 EUR
29. 2018 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Nákup osobného motorového vozidla so zabudovanou izotermickou úpravou a liatou protisklzovou úpravou na rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby 11 000 EUR
30. 2018 Environmentálny fond – Program obnova dediny – 2018 Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad  4 743,19 EUR
31. 2019
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Podpora opatrovateľskej služby
88 920,00 EUR

 

Názov a sídlo prijímateľa:     Obec Ňárad

Názov projektu:                     Bezdrôtová internetová sieť na obecných priestranstvách a miestach v obci Ňárad

Miesto realizácie projektu: 

                                                          Štát – Slovensko

                                                          Región(NUTS II) – Západné Slovensko

                                                          Vyšší územný celok(NUTS III) – Trnavský kraj

                                                          Okres(NUTS IV) – Dunajská Streda

                                                          Obec – Ňárad

Výšku poskytnutého NFP:  14 250,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupového(ých) bodu(ov) na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce(Ňárad) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:1. obecný úrad Ňárad na adrese: Ňárad č. d. 78, 930 06 Ňárad (1x interný prístupový bod)2. kultúrny dom na adrese: Ňárad č. d. 78, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)3. centrálne námestie na adrese: Ňárad 218, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)4. športové/futbalové ihrisko na adrese: Ňárad č. d. 120, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)5. centrálne detské ihrisko na adrese: Ňárad č. d. 17, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)6. detské ihrisko pri materskej škole na adrese: Ňárad č. d. 118, 930 06 Ňárad (2x externý prístupový bod)7. farmárska tržnica na adrese: neďaleko cintorína Ňárad č. d. 225, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod)8. park pri katolíckom kostole na adrese: Ňárad č. d. 223, 930 06 Ňárad (1x externý prístupový bod) Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka – www.obecnarad.sk.Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať – úplne nanovo. Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupového bodu (resp.prístupových bodov) je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk .

www.vicepremier.gov.sk – www.opvai.sk

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

 

32. 2019 Výkonná agentúra pre inovácie a siete Oddelenie C – Nástroj na prepájanie Európy WIFI4EU 15 000,00 EUR
33. 2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu WIFIPRETEBA 14 999,96 EUR
34. 2019 Ministerstvo životného prostredia SR Vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad 80 000,00 EUR
35. 2019 Environmentálny fond – Program obnova dediny – 2019 Park na strávenie voľného času 5 000,00 EUR
36. 2019 Environmentálny fond Zníženie energetickej náročnosti v centre voľného času, v obci Ňárad 170 000,00 EUR
37. 2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hasičské auto – IVECO CAS 15 110 041,00 EUR
38. 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR § 2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – 9 miestne osobné auto 20 000,00 EUR
39.  2019  Pôdohospodárska platobná agentúra  Obstaranie komunálnej techniky  99 950,99 EUR
40.  2019 Ministerstvo financií Slovenskej Republiky Obnova miestneho rozhlasu v Obci Ňárad 12 450,00 EUR
41.
42.
45. 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Ňarád – II. Etapa 11264,06 EUR
46. 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Detské ihrisko Rodinka 50 000,00 EUR
47. 2021 Ministerstvo životného prostredia SR Rekonštrukcia domu smútku v obci Ňárad 170 000,00 EUR
48. 2021 Fond na podporu umenia Modernizácia obecnej knižnice v Ňárade 3 000,00 EUR
49. 2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Územný plán obce Ňárad 7 575,00 EUR
50. 2022 Fond na podporu umenia Čitateľský kútik pre používateľov obecnej knižnice v Ňárade 3 000,00 EUR
51.
52