P o z v á n k a

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok dňa 15.06.2021 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

P o z v á n k a – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v piatok dňa 26.03.2021 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Program: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovaniaAz ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisniceJegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstvaAz előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése Individuálna bytová výstavba – II. Etapa – Podmienky prevodu majetku obceÉpítkezési telkek kialakítása – II. ciklus – Az önkormányzati vagyon átruházásának feltételei Rôzne Egyéb […]

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Kovács Attila a manž. Éva Kovács Ing, ulica Márie 666/20, 931 01 Šamorín

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Bartalos Štefan, Sap 188, 930 06 – 2021

Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) informuje o správnom konaní […]

P o z v á n k a – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 23.02.2021 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu