Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Csáji František

        Obec Ňárad 930 06 Ňárad 78 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Č. j. OcUNA-205-002/2023                                                                 Ňárade, 13.11.2023 Vybavuje: Csókaová G. Telefón:  031/5549202 Vec: Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane          prírody a krajiny v znení neskorších predpisov             Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy […]