Bejegyzések tőle Admin - Falu

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022  a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o […]

OZNAM

Obec Ňárad ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších noviel  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu  „Územného plánu obce Ňárad“,

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ňárade

Obec Ňárad uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Ňárad

Obec – Ňárad  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce. Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) Jozef Lukács, 41 r., Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. […]

Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Ňárad v roku 2022 – zapisovateľ

Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Ňárad v roku 2022 – zapisovateľ Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby do orgánov samosprávy obce je : 30.08.2022 do 24:00 hod. Kandidátne listiny sa doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v úradnych hodinách obecného úradu alebo poštou. Obec Ňárad upozorňuje kandidujúce subjekty, že […]

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie a Okrskovej volebnej komisie v roku 2022 v obci Ňárad je: obec.narad@gmail.com V Ňárade, 05.08.2022                                                                      ……………………………………                                                                                        Jozef Lukács                                                                                        starosta obce