Bejegyzések tőle Admin - Falu

P o z v á n k a

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok dňa 15.06.2021 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

P o z v á n k a – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v piatok dňa 26.03.2021 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Program: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovaniaAz ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisniceJegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstvaAz előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése Individuálna bytová výstavba – II. Etapa – Podmienky prevodu majetku obceÉpítkezési telkek kialakítása – II. ciklus – Az önkormányzati vagyon átruházásának feltételei Rôzne Egyéb […]