Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Csáji František

       

Obec Ňárad

930 06 Ňárad 78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Č. j. OcUNA-205-002/2023                                                                 Ňárade, 13.11.2023

Vybavuje: Csókaová G.

Telefón:  031/5549202

Vec: Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

         prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

            Obec Ňárad, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“)

informuje

o správnom konaní v zmysle § á2 ods. 7 zákona

Správny orgánObec Ňárad
Číslo spisuOcUNA-205/2023
Dátum podania13.11.2023
Žiadateľ, adresaFrantišek Csáji, Ňárad 122, 930 06 Ňárad
Popis konania v zmysle platnej legislatívyŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Dotknuté územie a katastrálne územieŇárad CKN 760/3
Dôvod podaniaNebezpečné, ohrozuje prostredie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona18.11.2023
  

S pozdravom

Zverejnené 13.11.2023                                                          zvesené dňa: ………………………..

Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na www.obecnarad.sk