P o z v á n k a V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 08.03.2022 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Meghivo-Pozvanka-OZ-08.03.2022-1