P o z v á n k a

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať

v pondelok, dňa 17.07.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
  Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
 2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
 3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  Az előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
 4. Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku
 5. Ing. Krisztián Buzgó

Kérvény községi tulajdonban lévő telek megvásárlására

 • Ing. Buzgó Krisztián
 • Rôzne

Egyéb

 • Záver
  Zárszó

V Ňárade, dňa 03.07.2023                                                   

                                                                                                       Jozef Lukács
                                                                                                       starosta obce