P o z v á n k a – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v piatok dňa 26.03.2021 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
  Az ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása
 2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kinevezése
 3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  Az előző gyűlésen elfogadott határozatok ellenőrzése
 4. Individuálna bytová výstavba – II. Etapa – Podmienky prevodu majetku obce
  Építkezési telkek kialakítása – II. ciklus – Az önkormányzati vagyon átruházásának feltételei
 5. Rôzne

Egyéb

 • Záver
  Zárszó

V Ňárade, dňa 10. 03. 2021                                                 

                                                                                                        Jozef Lukács
                                                                                                       starosta obce