Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Ňárad na roky 2018-2020 k návrhu rozpočtu na rok 2018