O d b o r n é s t a n o v i s k o hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Ňárad na roky 2023-2025 a k návrhu rozpočtu na rok 2023

O d b o r n é s t a n o v i s k o hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Ňárad na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu na rok 2022