OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov ÚZEMNÝ PLÁN, Obec Ňárad Okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban – Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Pozvánka – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 21.09.2021 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu