Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022  a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o […]

OZNAM

Obec Ňárad ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších noviel  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu  „Územného plánu obce Ňárad“,