POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok, dňa 17.10.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Voľby do NR SR : E-mailová adresa

Voľby do NR SR Elektronická adresa obce na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obec.narad@gmail.com Hlasovacie preukazy -Voľby do NR SR Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho lístka: E-mail: obec.narad@gmail.com Voľby do NR SR : E-mailová adresa E-mailová adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: obec.narad@gmail.com

P o z v á n k a

POZVÁNKA V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v pondelok, dňa 17.07.2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Program: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovaniaAz ülés megnyitása, a programpontok jóváhagyása Určenie a vymenovanie zapisovateľa […]

REFERENDUM 2023 -E-mailová adresa

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.narad@gmail.com

Referendum Informácie pre voliča – Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h

Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko

Spolupráca medzi obcami regiónu MAS Podunajsko Obce z regiónu MAS Podunajsko o.z. sa rozhodli vytvoriť spoločný projekt prostredníctvom, ktorého by chceli zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a  návštevníkov nášho regiónu. Starostovia obcí na stretnutí sa uzniesli na vypracovaní spoločného projektu, ktorého nositeľom bude obec Dolný Štál. Cieľom projektu bude umiestnenie 14 radarových digitálnych informatívnych meračov rýchlosti, ktoré budú […]

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022  a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o […]

OZNAM

Obec Ňárad ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších noviel  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu  „Územného plánu obce Ňárad“,