Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12. 2015