Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Ňárad v roku 2022 – zapisovateľ

Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Ňárad v roku 2022 – zapisovateľ Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby do orgánov samosprávy obce je : 30.08.2022 do 24:00 hod. Kandidátne listiny sa doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v úradnych hodinách obecného úradu alebo poštou. Obec Ňárad upozorňuje kandidujúce subjekty, že […]

E-MAILOVÁ ADRESA obce Ňárad na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

E-MAILOVÁ ADRESA obce Ňárad na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je: obecnarad@gmail.sk

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie a Okrskovej volebnej komisie v roku 2022 v obci Ňárad je: obec.narad@gmail.com V Ňárade, 05.08.2022                                                                      ……………………………………                                                                                        Jozef Lukács                                                                                        starosta obce

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Menovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 169, ods. 6 m e n u j e m za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce konané dňa 29. októbra 2022 Gabriela Csókaová Kontakt na zapisovateľku MVK: Obecný úrad Ňárad , Ňárad […]