REFERENDUM 2023 -E-mailová adresa

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.narad@gmail.com

Referendum Informácie pre voliča – Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h

Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko

Spolupráca medzi obcami regiónu MAS Podunajsko Obce z regiónu MAS Podunajsko o.z. sa rozhodli vytvoriť spoločný projekt prostredníctvom, ktorého by chceli zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a  návštevníkov nášho regiónu. Starostovia obcí na stretnutí sa uzniesli na vypracovaní spoločného projektu, ktorého nositeľom bude obec Dolný Štál. Cieľom projektu bude umiestnenie 14 radarových digitálnych informatívnych meračov rýchlosti, ktoré budú […]

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022  a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o […]

OZNAM

Obec Ňárad ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších noviel  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu  „Územného plánu obce Ňárad“,

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ňárade

Obec Ňárad uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1 poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Ňárad

Obec – Ňárad  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce. Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) Jozef Lukács, 41 r., Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. […]

Pozvánka