P o z v á n k a – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v nedeľu, dňa 27.03.2022 o 09:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

P o z v á n k a V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 08.03.2022 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Oznámenie o realizácii projektu – Bezdrôtová internetová sieť na obecných priestranstvách a miestach v obci Ňárad – WIFI pre TEBA