ŽIADOSŤ O OREZ

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného záko

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením – predĺženie termínu dokončenia stavby, zmena v osobe stavebníka, zmena v osobe stavebného dozoru