OZNAM – začatie obstarávania Územného plánu obce Ňárad

OZNAM

Obec Ňárad ako orgán územného plánovania podľa

§ 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

v znení neskorších predpisov

 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

začatie obstarávania

Územného plánu obce Ňárad.

Navrhované zámery a požiadavky môžete predložiť písomne

 najneskôr do 04. 06. 2021          

na Obecný úrad Ňárad 78.

Vyvesené dňa 03.05. 2021                                    –––––––––––––––––––––––––––

                                                                                        Jozef Lukács

Zvesené dňa                                                                        starosta obce