P o z v á n k a

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konaťv utorok dňa 15.06.2021 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Meghivo-Pozvanka-OZ-15.06.2021_