ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Ňárad

Obec – Ňárad  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1. Jozef Lukács, 41 r., Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari.  

národnosti. regióny

VŇárade
Dátum:05.09.2022

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce


2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.