P o z v á n k a V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 08.03.2022 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Oznámenie o realizácii projektu – Bezdrôtová internetová sieť na obecných priestranstvách a miestach v obci Ňárad – WIFI pre TEBA

P o z v á n k a – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 14.12.2021 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane          prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Ing. arch. Ladislav Ladacsi

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov ÚZEMNÝ PLÁN, Obec Ňárad Okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban – Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Pozvánka – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v utorok dňa 21.09.2021 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu